Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Luft

Luftmätstation på tak
Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.2

Kvävedioxid
Partiklar
Marknära ozon

Den långsiktiga trenden är att luftkvaliteten i Stockholm har blivit mycket bättre i och med att utsläppen av många luftföroreningar har minskat kraftigt.

Strängare utsläppskrav på fordon och industrier i Europa, utbyggnad av fjärrvärme, infasning av renare bränslen och elbilar, införande av miljözoner för tunga fordon, trängselskatt, dubbdäcksförbud och dammbindningsåtgärder har bidragit till förbättringen av luftkvaliteten i staden.

Partiklar (PM10) och kvävedioxid är de luftföroreningar som har de högsta nivåerna i Stockholm i jämförelse med de lagstadgade miljökvalitetsnormerna. 2019 klarades miljökvalitetsnormerna vid alla mätstationer utom vid trafikverkets mätstation E4/E20 Skonertvägen, detta på grund av för höga halter av kvävedioxid.

Förutom miljökvalitetsnormer finns nationella mål för att skydda människors hälsa. Miljökvalitetsmålen klaras inte vid någon mätstation, varken avseende partiklar PM10 eller kvävedioxid.