Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Luft

Luftmätstation på tak
Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.2

Kvävedioxid
Partiklar
Marknära ozon

Den långsiktiga trenden är att luftkvaliteten i Stockholm har blivit mycket bättre i och med att utsläppen av många luftföroreningar har minskat kraftigt.

Strängare utsläppskrav på fordon och industrier i Europa, utbyggnad av fjärrvärme, infasning av renare bränslen och elbilar, införande av miljözoner för tunga fordon, trängselskatt, dubbdäcksförbud och dammbindningsåtgärder har bidragit till förbättringen av luftkvaliteten i staden.

Partiklar (PM10) och kvävedioxid är de luftföroreningar som har de högsta nivåerna i Stockholm i jämförelse med de lagstadgade miljökvalitetsnormerna. Förutom miljökvalitetsnormer finns nationella mål för att skydda människors hälsa. Miljökvalitetsmålen klaras inte vid någon mätstation, varken avseende partiklar PM10 eller kvävedioxid.

Staden är medlem i Östra Sveriges Luftvårdsförbund som övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten i medlemskommunerna. Driften av förbundets miljöövervakningssystem sköts av SLB-analys som är en avdelning inom miljöförvaltningen i Stockholms stad.