Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Partiklar

Gatustädning nattetid
Städning och dammbindning har minskat partikelhalterna. Foto: Fredrik Persson
Tema TEMA.2.2

Partiklar är den luftförorening som medför störst hälsoproblem. Halterna i Stockholm visar en generellt nedåtgående trend.

De senaste åren har miljökvalitetsnormerna för PM10 klarats vid alla mätstationer i Stockholm. Mängden PM10 i luften styrs till stor del av hur torr eller fuktig körbanan är eftersom slitagepartiklarna enbart emitteras till luften vid torra körbanor. Variationen av halterna mellan åren beror till stor del av variationer i vädret. Att PM10-halterna har minskat är en effekt av stadens arbete med att lägga ut dammbindande medel på gator i innerstaden. Minskningen beror också på att användningen av dubbdäck har minskat och att luften som transporteras in till Stockholm har blivit renare.

De nationella miljömålen för PM10 klaras inte.

PM10 består huvudsakligen av tre fraktioner med olika källor, ursprung och hälsoeffekter. Partiklar mellan 2,5 och tio mikrometer är till största delen slitagepartiklar från vägtrafiken. Halter mellan cirka 0,1 och 2,5 mikrometer består mest av importerade partiklar från förbränning. Partiklar mindre än cirka 0,1 mikrometer är avgaspartiklar från vägtrafiken. Vägtrafiken står för uppemot 90 procent av föroreningshalten på de platser där miljökvalitetsnormen riskerar att överskridas.

Tema