Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PM10 - årsmedelvärden

Indikator TEMA.2.2.2

Svenska miljökvalitetsnormer finns för dygns- och årsmedelvärden. Årsnormen för PM10 innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 40 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft).

I det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft finns ett målvärde för årsvärde som innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 15 µg/m3.

Halterna av PM10 i luft, årsmedelvärden.

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
20 µg/m3 (2021).
Utgångsvärde:
45 µg/m3 (2000).
Nationellt mål:
15 µg/m3.
Miljökvalitetsnorm:
40 µg/m3 (2004).

Kommentar

Miljökvalitetsnorm för årsmedelvärde är 40 µg/m3. Halterna i Stockholm visar en generellt nedåtgående trend och ingen av mätstationerna har överskridit miljökvalitetsnormen under de senaste åren. Även vid gatustationerna har årsmedevärden av PM10 minskat. Vid gatustationen Hornsgatan har årsmedelvärdet halverats under perioden 1994–2021.

De minskade halterna av PM10 i Stockholm beror på flera olika orsaker. En av de viktigaste är att dubbdäckanvändningen har minskat. De senaste årens minskade halter beror även på intensiva åtgärder i form av dammbindning av gatorna. Precis som för kvävedioxid kan även minskad trafik under senvintern och våren på grund av pandemin med covid-19 delvis förklara de ovanligt låga halterna.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-07-06
Tema