Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PM10 - årsmedelvärden

Indikator TEMA.2.2.2

Svenska miljökvalitetsnormer finns för dygns- och årsmedelvärden. Årsnormen för PM10 innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 40 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft).

I det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft finns ett målvärde för årsvärde som innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 15 µg/m3.

Halterna av PM10 i luft, årsmedelvärden.

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB
Senaste värdet:
23 µg/m3 (2019).
Nationellt mål:
15 µg/m3.
Miljökvalitetsnorm:
40 µg/m3 (2004).

Kommentar

Miljökvalitetsnorm för årsmedelvärde är 40 µg/m3. Halterna av partiklar, PM10, i Stockholmsluften påverkas stort av vägdamm som bildas genom slitage av vägbanor p.g.a. användning av dubbdäck samt av sandning. Halterna i Stockholm visar en generellt nedåtgående trend och ingen av mätstationerna har överskridit miljökvalitetsnormen under de senaste åren.

De minskade halterna av PM10 i Stockholm beror på flera olika orsaker. En av de viktigaste är att dubbdäckanvändningen har minskat. De senaste årens minskade halter beror även på intensiva åtgärder i form av dammbindning av gatorna.

Mätningarna på Norrlandsgatan avslutades vid årsskiftet 2017/2018 och en ny mätstation etablerades på St Eriksgatan. På Folkungatan flyttades mätningarna från Folkungagatan 57 till 70 under 2018.

Uppmätta årsmedelhalter av PM10 är generellt något lägre än förra året och normen klaras för samtliga stationer. För gatustationerna ligger halterna runt 20 µg/m3, vilket är klart under normvärdet 40 µg/m3. I den urbana bakgrundsluften är halterna nere på 11 µg/m3 och i regional bakgrundsluft 7,3 µg/m3.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2020-05-07
Tema