Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kvävedioxid

Biltrafik Essingeleden
Essingeleden från Fredhäll. Foto: Jon Flobrant
Tema TEMA.2.1

Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid klarades för första gången i innerstaden 2019 men överskreds vid Essingeleden.

Kvävedioxid bildas vid förbränning. Utsläppen i staden kommer främst från vägtrafiken som står för knappt 60 procent av de totala utsläppen. Trafikens utsläpp är dock helt dominerande på de platser där miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas. Exponering för kvävedioxid kan ge upphov till lungfunktionsnedsättning, astmabesvär, risk för luftvägsinfektioner hos barn. Kvävedioxid har också en möjlig roll vid uppkomst av cancer.

År 1999 infördes svenska miljökvalitetsnormer för kvävedioxid. För att undvika skador på hälsan och miljön finns normvärden för år, dygn och timmar. En norm anses vara överträdd om minst ett av normvärdena överskrids. För kvävedioxid är normen för dygn svårast att klara. Riksdagen här även beslutat om mål för kvävedioxid inom det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft.

Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid klarades vid alla mätstationer i innerstaden 2019. För Hornsgatan var det första gången sedan mätningarna påbörjades. Antalet höga dygnsmedelvärden år 2019 på Hornsgatan, liksom vid E4/E20 Lilla Essingen, tangerade det tillåtna antalet. Däremot överskreds miljökvalitetsnormen vid E4/E20 Skonertvägen.

De senaste åren har lägre halter av kvävedioxid mätts upp vid stadens gatustationer. Det tros bero på att diesel- och bensinpersonbilar har minskat samtidigt som elbilar och elhybridbilar blivit allt fler. Den tunga trafiken har också minskat sina utsläpp av kväveoxider.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-09-22
Tema