Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dygn över normvärdet för kvävedioxid

Indikator TEMA.2.1.5

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, NO2, för år, dygn och timmar. Dygnsnormen innebär att maximalt 7 dygn per kalenderår får överskrida normvärdet 60 ug/m3. Främsta källan i Stockholm till NO2 är vägtrafik.

Antal dygn där dygnsmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) överskrider normvärdet 60 µg/m3

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
2 dygn (2022).
Utgångsvärde:
98 dygn (2000).
Miljökvalitetsnorm:
7 dygn (2005).

Kommentar

Sedan år 2020 klaras miljökvalitetsnormen vid samtliga mätstationer i Stockholm.

Minskad biltrafik bidrog till minskade halter under år 2020 och till någon del även år 2021. Under år 2020 minskade biltrafiken till följd av covid-19. År 2021 var trafiken nästan tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Något lägre trafikflöde än normalt uppmättes vilket bidrog till lägre NO2-halter.

De lägre NO2-halterna förklaras främst av att andelen el- och elhybrider bland personbilar i trafik i Stockholms stad ökat. Det har fördubblats på två år.