Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kvävedioxid - årsmedelvärden

Indikator TEMA.2.1.3

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, NO2, för år, dygn och timmar. Årsnormen innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 40 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft). Dessutom finns det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft som anger att årsmedelhalten ska underskrida 20 µg/m3.

Indikatorn visar årsmedelhalter av kvävedioxid i gatunivå på Hornsgatan, Sveavägen, Folkungagatan, Norrlandsgatan och intill E4/E20 på Lilla Essingen. Som jämförelse redovisas den urbana bakgrundshalten (taknivå på Torkel Knutssonsgatan) och den regionala bakgrundshalten vid Norr Malma utanför Norrtälje. På Hornsgatan och Sveavägen görs mätningar på bägge sidorna av gatan, värdet i diagrammet är det högsta värdet av dessa.

Halterna av kvävedioxid i luft - årsmedelvärden

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB
Senaste värdet:
24 µg/m3 (2020).
Nationellt mål:
20 µg/m3.
Miljökvalitetsnorm:
40 µg/m3 (2005).

Kommentar

Miljökvalitetsnormen klarades vid samtliga av stadens mätstationer i gatunivå och vid Trafikverkets station intill E4/E20 på Lilla Essingen. Nivåerna under 2019 var lägre än de som uppmättes 2018.

Sedan början av 1990-talet har de genomsnittliga årsmedelhalterna i gatunivå minskat med ca 20 % på Hornsgatan och Sveavägen. Detta kan jämföras med en halvering av halterna i Stockholms urbana bakgrundsluft under samma period. Den lägre minskningstakten vid gatustationerna jämfört med den urbana bakgrundsluften beror på den ökade andelen dieselfordon i Sverige och Stockholm. En dieselbil har större utsläpp av kvävedioxid än en bensinbil.

Mätningarna på Norrlandsgatan avslutades vid årsskiftet 2017/2018 och en ny mätstation etablerades på St Eriksgatan. På Folkungatan flyttades mätningarna från Folkungagatan 57 till 70 under 2018. Eftersom flytten innebar att mätningarna bytte sida av gatan kan ingen utvärdering mot norm göras under 2018.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-06-11