Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Svaveldioxid

Högdalenverket
Svaveldioxidutsläppen i staden kommer till största del från energisektorn och sjöfarten.
Tema TEMA.2.4

Halterna är låga och miljökvalitetsnormer och nationella miljömål uppfylls i Stockholm.

Svaveldioxid bildas vid förbränning av svavelhaltiga bränslen, främst eldningsolja. Svaveldioxidutsläppen i staden kommer till största del från energisektorn och sjöfarten medan vägtrafiken endast står för några procent av de totala utsläppen. En relativt stor andel av den uppmätta svaveldioxiden i staden är intransport. Eftersom uppvärmningsbehovet är störst vid kalla perioder är utsläppen och halterna vanligtvis högst under vintern. Svaveldioxid mäts i urban bakgrund i taknivå på Torkel Knutssonsgatan.

Exponering för svaveldioxid kan ge upphov till bronkit och andra luftvägssjukdomar. Dessutom bidrar svavelutsläpp till försurning av mark, skog och vatten.

För att undvika skador på hälsan och miljön finns normvärden för år, dygn och timmar. Dessutom har riksdagen beslutat om delmål för svaveldioxid inom det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft. Miljökvalitetsnormerna och det nationella delmålet uppfylls i Stockholm.

Tema