Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Svaveldioxid i luft - årsmedel

Indikator TEMA.2.4.1

I Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anges miljökvalitetsnormen för SO2. Till skydd för människors hälsa finns normvärden för dygnsmedelvärde (100 ug/m3) och timmedelvärde (200 ug/m3). För att normen ska klaras får inte dygnsmedelvärdet överskridas mer än 7 dygn eller timmedelvärdet överskridas mer än 175 timmar. Eftersom utsläppen har minskat kraftigt är det inga svårigheter att följa miljökvalitetsnormen för svaveldioxid i Stockholm.

Det finns även ett normvärde till skydd för växtligheten, årsmedelvärdet eller vintermedelvärdet (1 okt – 1 apr) får inte överskrida 20 ug/m3. Normen till skydd för växtligheten gäller i områden där det är minst 20 kilometer till närmaste tätbebyggelse eller 5 kilometer till annat bebyggt område, industriell anläggning eller motorväg. Normen för växtlighet klaras med god marginal i hela länet.

Svaveldioxidutsläppen i staden kommer till största del från energisektorn och sjöfarten. Vägtrafiken i staden står för några procent av de totala utsläppen i staden. Eftersom uppvärmningsbehovet är störst vid kalla perioder är utsläppen och halterna vanligtvis högst under vintern. Svaveldioxid mäts i urban bakgrund i taknivå på Torkel Knutssonsgatan.

Svaveldioxid bedöms i dagsläget inte vara ett hälsoproblem i framtiden. Däremot är svaveldioxid en av flera luftföroreningar som bidrar till korrosion på material som är förenad med omfattande samhällsekonomiska kostnader.

Halterna av svaveldioxid i taknivå på Södermalm - årsmedelvärde.

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
0,4 µg/m3 (2022).
Utgångsvärde:
1,6 µg/m3 (2000).

Kommentar

Miljökvalitetsnormen klaras med god marginal. Under 1980-talet minskade svaveldioxidhalten i stadsluften kraftigt på grund av sänkt svavelhalt i eldningsoljan samt minskad oljeförbränning. Utbyggnaden av fjärrvärmen i staden innebar att förbränningen blev effektivare och att utsläppen flyttades till högre höjd. Förutom energisektorn minskade även sjöfarten sina utsläpp, p.g.a. att bränslet blev renare. Sedan början av 1980-talet har svaveldioxidhalten minskat med ca 98 %.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Höga halter, över MKN

>50 µg/m3

1

 Ganska höga halter

12–50 µg/m3

2

 Måttliga halter

8,0–12 µg/m3

3

 Låga halter

<8,0 µg/m3