Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder för bättre vatten

Tema TEMA.3.11

Det finns många olika metoder för att minska föroreningar och förbättra den kemiska och ekologiska statusen i våra vatten. Med rätt åtgärder kan vi också minska risken för översvämningar vid kraftiga regn. Här finns förklaringar på olika typer av åtgärder som kan bidra till bättre status i stadens vatten.

Många av åtgärderna för renare vatten är kopplade till att rena dagvatten i staden. Dagvatten inkluderar regnvatten och spillvatten som rinner på marken. Hårdgjorda ytor innehåller mycket föroreningar, samt gör att vattnet inte renas naturligt i marken. De kan också leda till översvämning om vattnet inte har någonstans att ta vägen. Eftersom Stockholm är en kommun med stor andel bebyggelse och högt exploateringstryck finns det mycket hårdgjord yta, och dagvattenhantering blir därmed en viktig del i arbetet med friska vatten. Många typer av dagvattenhanteringar kan också bidra till en vackrare stad, så som gröna tak, dammar eller växtbäddar.

Även de djur som lever i våra vatten är viktiga. Därför utförs även åtgärder för att dessa ska trivas. För fisk är det till exempel viktigt med fria vandringsvägar och bra platser för lek, och för groddjur måste det finnas dammar samt passage förbi vägar.

Om stadens vattenarbete.

Lokala åtgärdsprogram

Även de lokala åtgärdsprogrammen staden tar fram är en typ av åtgärder av kunskapshöjande karaktär. De ökar förståelsen för hur våra vattenförekomster påverkas av områder runt omkring, samt vad som krävs för att uppnå god status enligt vattendirektivet.

Läs mer om de olika åtgärdstyperna genom att klicka på åtgärderna nedan, eller välj istället det vatten du är intresserad av för att se vilka åtgärder som utförs för att förbättra vattenkvaliteten just där.

Åtgärdskarta

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet i Stockholm. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt. Öppna karta i miljödataportalen

Åtgärdstyper

Uppdaterad: 2022-08-31