Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder för bättre vatten

Skärmbassäng
Skärmbassäng i sjön Trekanten
Tema TEMA.3.11

Det finns många metoder för att minska föroreningar och förbättra den kemiska och ekologiska statusen i våra vatten. Med rätt åtgärder kan risken för översvämningar vid kraftiga regn samtidigt minska.

Många av åtgärderna för bättre vatten är kopplade till rening av dagvatten. Dagvatten är regn- och smältvatten som när det rinner på marken tar med sig olika föroreningar till våra sjöar och vattendrag. Många av åtgärderna för förbättrad dagvattenhantering bidrar också till ökad biologisk mångfald och ofta till en vackrare stad med fler gröna tak, dammar och växtbäddar.

Även djur som lever i våra vatten är viktiga. Därför utförs även åtgärder för att dessa ska trivas. Fiskar behöver fria vandringsvägar och bra platser för lek, och groddjur måste ha dammar och fri passage förbi vägar. Målet är friskare sjöar, som har ett rikt djur- och växtliv under ytan och samtidigt är fria från kemikalier som kan påverka sjöns ekosystem och människors hälsa negativt.

Lokala åtgärdsprogram

Stockholm stad har kommit långt i sitt arbete med att ta fram lokala åtgärdsprogram. Programmen innehåller specifika förslag på åtgärder som behöver genomföras för att uppnå EU:s miljökvalitetsnormer. Målet är att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för varje vattenförekomst i staden.

Vad är ett lokalt åtgärdsprogram?

Kommunerna har ett viktigt ansvar för att Sveriges vatten ska uppnå miljökvalitetsnormerna enligt EU:s vattendirektiv. Därför tar Stockholms stad fram lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster.

Syftet med åtgärdsprogrammen är att beskriva lokala påverkanskällor, vilket förbättringsbehov som finns samt vilka åtgärder som behöver genomföras för att uppnå normerna. Den geografiska avgränsningen är vattenförekomstens avrinningsområde.

De lokala åtgärdsprogrammen är inte rättsligt bindande, så som Vattenmyndighetens åtgärdsprogram är. Vattenmyndighetens åtgärdsprogram avhandlar generella åtgärder inom vattendistriktet medan de lokala åtgärdsprogrammen förtydligar vad som behöver göras inom respektive avrinningsområde. De lokala åtgärdsprogrammen är tänkta att användas som ett stöd i kommunernas egen planering, samt för att visa vilken miljökvalitet som behöver uppnås och vad som krävs för att nå dit.

Samarbete mellan kommuner

Åtgärdsprogrammen tas ofta fram i samarbete mellan kommuner, eftersom flera kommuner kan ingå i samma avrinningsområde. Olika kommuner kan påverka vattnet i olika utsträckning. Det är därför viktigt att tydliggöra ansvarsfördelningen för olika åtgärder, förbättringsbehov och uppskattade kostnader.

Åtgärdskarta

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet i Stockholm. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt. Öppna karta i miljödataportalen

Åtgärdstyper

Tema