Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trekanten

Foto på Trekanten
Foto: Christer Lännergren
Vattenområde TEMA.3.1.17

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god

Trekanten ligger i Liljeholmen-Gröndal i sydvästra Stockholm. Området närmast sjön är parkmark. Inom tillrinningsområdet finns flerbostadsområden, centrumområde, spårväg och trafikleder – Södertäljevägen och Essingeleden. Den södra sidan som är en förkastningsbrant med hassel och lövträd har höga naturvärden. Sjön används för bad och fiske. I Trekanten finns ett strandbad, Trekantsbadet. Fiskutsättning görs regelbundet av regnbåge. Kräftfisket är omfattande.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Trekantens miljötillstånd

Näringsinnehållet minskade tydligt när tillsättning av dricksvatten och utpumpning av bottenvatten påbörjades men har varit relativt stort under sommaren. Den genomförda aluminumbehandlingen har medfört en kraftig reduktion av fosforhalterna i sjön. Klorofyllhalterna har efter alumiumbehandlingen också sjunkit. Siktdjupet har de senaste åren varit 2-3 meter. Vattnet är skiktat fram till augusti-september. Vid höstomblandningen stiger näringshalterna i ytvattnet, vissa år med besvärande planktonblomningar som följd. Metallhalterna i sjöns sediment är måttliga till höga, med undantag av kopparhalterna som är mycket höga. PAH- och PCB-halterna är höga.

Indikatorer - ekologisk status

Tema