Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Drevviken

Drevviken
Foto: Hillevi Virgin
Tema TEMA.3.1.1

Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår ej god

Drevviken ligger söder om Stockholm och är den största sjön inom Tyresåns huvudavrinningsområde. Fosforhalterna i vattnet är höga liksom koncentrationerna av flera miljögifter i både vatten, sediment och fisk.

Att åtgärda bottnarnas läckage av fosfor samt dagvattnets tillförsel av näringsämnen och miljögifter inom avrinningsområdet är de mest prioriterade åtgärderna som behöver vidtas för att Drevviken ska kunna nå god vattenstatus år 2027.

Tema