Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Så mår Drevviken

Drevviken
Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.3.1.1.1

Drevviken bedöms ha otillfredsställande ekologisk status och uppnår inte god kemisk status.

Flera av de ekologiska kvalitetsfaktorerna får otillfredsställande status och utslagsgivande för den ekologiska statusen har varit växtplankton. Fosforhalterna var mycket höga i början av 1970-talet. Orsaken var ett reningsverk med dålig reningsgrad vid sjön Trehörningen, som står i förbindelse med Drevviken via Ågestasjön och Magelungen. När avloppsvattnet överfördes till Stockholms avloppsnät minskade halterna kraftigt. De senaste 20 åren har både fosfor- och kvävehalterna ungefär halverats. Mängden planktonalger har minskat och siktdjupet har ökat. Sjön är dock fortfarande näringsrik. Blomningar av blågröna alger, några år med stora algmängder, uppträder främst under sensommaren.

Miljögifter i ytvatten

Tema