Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Flaten

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Vattenområde TEMA.3.1.2

Ekologisk status: God*
Kemisk status: Uppnår ej god

Flaten ligger norr om Drevviken och ingår i Tyresåns sjösystem. De närmaste omgivningarna domineras av skogsmark utom i norr där det finns ett stort koloniområde. Tillrinningsområdet omfattar även en del av Tyresövägen samt Skarpnäck med bostäder och industriområde. Skogsmarken har höga naturvärden. Sjön Flaten ingår i Flatens naturreservat, som bildades 2005.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

*Den ekologiska statusen bedöms vara god utifrån den miljöövervakning som kommunerna bedriver. Vattenmyndighetens bedömning som presenteras i VISS visar på hög ekologisk status, men bedömningen grundar sig på färre data.

Flatens miljötillstånd

Den största näringstillförseln kommer från bebyggelsen norr om Flaten. De beräknade mängderna från koloniområdena är relativt små. Den tillförda fosformängden är mindre än den acceptabla och Flaten har de lägsta näringshalterna och den bästa vattenkvaliteten bland Stockholms sjöar. Syrehalterna är dock låga i bottenvattnet under hösten pga. det stora djupet. Vattenkvaliteten visade tecken på försämring i början av 1990-talet, men har förbättrats genom en aluminiumbehandling av bottenvattnet och sediment som genomfördes 2000. Behandlingen gör att fosfor binds i bottnen och inte kan frigöras vid låga syrehalter.

Metallhalterna liksom halterna av PAH och PCB i Flatens sediment är låga till måttliga. I sedimenteringsbassängen utanför Flatendiket var kadmiumhalten drygt dubbelt så hög innan den muddrades i mitten av 1990-talet.

Indikatorer - ekologisk status

Tema