Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder Flaten

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.3.1.2.3

Här redovisas de åtgärder som tagits fram inom ramarna för stadens arbete för biologisk mångfald, samt miljöförvaltningens åtgärdsförslag för att Flaten ska nå en god ytvattenstatus.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska Åtgärder

0

Förslag till åtgärd
Flaten - restaurering/anläggning av fler groddammar

Förslag till åtgärd

Fysiska Åtgärder

Fysiska Åtgärder

1

Förslag till åtgärd
Ekodukt mellan Ältasjön och Flaten

Förslag till åtgärd

Fysiska Åtgärder

Fysiska Åtgärder

2

Förslag till åtgärd
Ombyggnad av kommunala gatu- och bebyggelseytor

Förslag till åtgärd

Fysiska Åtgärder

Fastighetskontoret, Stockholm Parkering, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska Åtgärder

3

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm, västra Skarpnäck

Förslag till åtgärd

Fysiska Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska Åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Skelettjordar, Skarpnäck gatudagvatten

Förslag till åtgärd

Fysiska Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska Åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm och översilningsyta längs Tyresövägen

Förslag till åtgärd

Fysiska Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska Åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Breddning och anpassning av övre Flatendiket

Förslag till åtgärd

Fysiska Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska Åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Återmeandring av dike samt översvämningsyta, Flatendiket

Förslag till åtgärd

Fysiska Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska Åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Återskapa översvämningsyta, södra Flaten

Förslag till åtgärd

Fysiska Åtgärder

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Tillsynsåtgärder

9

Förslag till åtgärd
Enskilda avlopp i koloniområden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

10

Förslag till åtgärd
Miljöfarliga verksamheter och industriområden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

11

Förslag till åtgärd
Potentiellt förorenade områden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

12

Förslag till åtgärd
Vägar och större parkeringar

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

13

Förslag till åtgärd
Skötsel av befintliga dagvattenanläggningar

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

14

Förslag till åtgärd
Länshållningsvatten

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Drift och Underhåll

15

Förslag till åtgärd
Förebyggande arbete mot förorening av dagvatten

Förslag till åtgärd

Drift och Underhåll

Drift och Underhåll

16

Förslag till åtgärd
Undersökning av spillvattenläckage via dagvatten

Förslag till åtgärd

Drift och Underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och Underhåll

17

Förslag till åtgärd
Minska mängden dagvatten i spillvattennätet

Förslag till åtgärd

Drift och Underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Hydromorfologiska åtgärder

18

Förslag till åtgärd
Åtgärder i Orhemsbäcken

Förslag till åtgärd

Hydromorfologiska åtgärder

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Hydromorfologiska åtgärder

19

Förslag till åtgärd
Restaurering av utdikad bäck, Smalängen

Förslag till åtgärd

Hydromorfologiska åtgärder

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Utredning

20

Förslag till åtgärd
Informationsåtgärder gällande vandrarmussla

Förslag till åtgärd

Utredning

Idrottsförvaltningen, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Utredning

21

Förslag till åtgärd
Fortsatt källspårning och uppföljning av PFOS och TBT

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Tema