Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Grundvatten

Grundvattenprovtagning
Provtagning i grundvattenrör på Kungsholmen. Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.3.14

Grundvatten är en del av vattnets kretslopp, där grundvattenbildningen styrs av nederbörd i form av regn och snö. Grundvattnet är av betydelse för naturmiljön genom att det strömmar ut i våtmarker, sjöar och vattendrag.

Nederbörden lagras tillfälligt i marken som markvatten och grundvatten. Grundvattnet förser sedan våra vattendrag och sjöar med vatten. Nederbörd, avdunstning och avrinning varierar över tid, vilket innebär att mängden vatten i grundvattenmagasinen också varierar med tiden. Stockholm har bara en betydande grundvattentillgång och det är Stockholmsåsen/Brunkebergsåsen. För Stockholms vattenförsörjning används inte grundvatten, staden tar idag allt sitt dricksvatten från Mälaren.

Grundvattenkvalitet

Miljöförvaltningen är ansvarig för övervakningen av stadens grundvattenkvalitet. Det har genomförts tre större grundvattenundersökningar i Stockholm, den senaste gjordes 2012, läs mer här. Syftet med dessa undersökningar har framförallt varit att bevaka vilken kemisk påverkan staden har på mark och vatten och kunna följa hur påverkan förändras över tiden. Halterna av föroreningar i grundvattnet är en spegel av många års brister i hantering av kemiska ämnen. Genom ett uppströmsarbete bedöms kvaliteten komma att förbättras, men på grund av att Stockholms grundvatten generellt har låg omsättning kommer det att ta lång tid innan förbättringar syns. Det behövs fler grundvattenundersökningar för att kunna beskriva den långsiktiga kemiska utvecklingen.

Grundvattennivåer

Exploateringskontoret är ansvarigt för mätningar av grundvattennivåer och marksättningar samt sättningsrörelser i byggnader inom Stockholms stad. Grundvattenmätningarna har utförts i många mätpunkter under lång tid, vissa grundvattenrör har mätserier sedan 1960-talet. Sedan 2019 utför Geosigma dessa nivåmätningar på uppdrag av Exploateringskontoret, mätningar sker 1-2 gånger per år. Mätdata finns tillgängliga på webbplatsen Geoarkivet. Arbetet omfattar mätning av grundvattenrör, sättningspeglar och sättningsdubbar samt redovisning och översiktlig analys av resultaten. Den senaste sammanställningen av grundvatten- och sättningsmätningar inom Stockholms stad gjordes 2014, läs mer här. Mätningar av grundvattennivåer görs även av andra aktörer för enskilda anläggningar och projekt, såsom Trafikverket och Region Stockholm.

Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2022-05-19
Tema