Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljögifter i grundvatten

Tema TEMA.3.14.1

Miljöförvaltningen är ansvarig för övervakningen av stadens grundvattenkvalitet. Det har genomförts fyra större grundvattenundersökningar i Stockholm, den senaste gjordes 2022.

Syftet med genomförda undersökningar har framförallt varit att översiktligt undersöka grundvattenkvaliteten i staden för att bevaka vilken kemisk påverkan staden har på mark och vatten samt följa hur påverkan förändras över tid.

Resultat 2022

Vid den senaste grundvattenundersökningen 2022 togs prov från 30 olika grundvattenrör i staden. Proven analyserades med avseende på metaller och ett stort antal organiska miljögifter, bland annat PFAS.

Påverkat av mänsklig aktivitet

De vattenkemiska analyserna visade, i likhet med tidigare studier, att Stockholms grundvatten är tydligt påverkat av mänskliga aktiviteter. I samtliga provtagningspunkter påträffades organiska miljögifter.

PFAS vanligast

  • PFAS föroreningar var de vanligast förekommande substanserna i undersökningen och påträffades i samtliga prov.
  • Klorerade alifater och BTEX var också vanligt förekommande och påträffades i 25 av 30 prov. Riktvärden finns för 5 ämnen men det vara bara i en provpunkt där ett riktvärde överskreds vilket var för tri- och tetrakloreten.
  • PAH:er påträffades i en tredjedel av analyserade provpunkter. Riktvärden för grundvatten finns för benso(a)pyren och summa PAH4, inget av riktvärdena överskreds i någon punkt.
  • Fenolära ämnen var mindre vanligt förekommande där Bisfenol A påträffades i sex rör och oktylfenol och nonylfenol påträffades i fem rör vardera.
  • Även tennorganiska föreningar var mindre vanligt förekommande och ftalater kunde bara påvisas i ett prov.

Övriga parametrar som analyserats är basparametrar och metaller och resultaten ger en ytterligare ökad kunskap om stadens grundvattentillstånd, påverkan och status. En jämförelse har också gjorts med undersökningen som genomfördes 2011-2012. För de enskilda provpunkterna finns det i många fall stora likheter i analysresultat mellan undersökningarna, men i vissa fall finns också stora skillnader.