Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Övervakning av grundvattennivåer

Tema TEMA.3.14.2

Exploateringskontoret ansvarar för mätningar av grundvattennivåer och marksättningar samt sättningsrörelser i byggnader inom Stockholms stad. Mätningarna har utförts i många mätpunkter under lång tid. Under 2023 inleds kontinuerliga mätningar med nivåloggrar i ett urval rör, som en del av miljöförvaltningens miljöövervakning.

Exploateringskontorets grundvattenmätningar

Exploateringskontoret driver sedan 1970-talet ett kontrollprogram för grundvattennivåer och marksättningar, med cirka 300 observationsrör och cirka 1500 avvägningsdubbar. Sedan 2019 utför Rejlers AB dessa nivåmätningar på uppdrag av exploateringskontoret.

Rören mäts manuellt två gånger per år, en gång vid förväntad årshögstanivå i april och en gång vid årslägstanivå i augusti, medan dubbarna avvägs under en tvåårscykel. Det huvudsakliga syftet med mätningarna är att följa sättningsrörelser i områden med grundvattenberoende grundläggningar, men också att skapa underlag för olika bedömningar och utredningar. Mätdata finns tillgängliga på webbplatsen Geoarkivet.

Den senaste sammanställningen av grundvatten- och sättningsmätningar inom Stockholms stad gjordes 2014, se rapporten Grundvatten- och sättningsmätningar i Stockholm. Mätningar av grundvattennivåer görs även av andra aktörer för enskilda anläggningar och projekt, såsom Trafikverket och Region Stockholm.

Miljöförvaltningens övervakning av grundvattennivåer

Miljöförvaltningen gav 2022 Rejlers AB i uppdrag att ta fram ett nytt övervakningsprogram för kontinuerliga mätningar av grundvattennivån i ett urval observationsrör i kommunen. Mätningarna sker med nivåloggrar som registrerar vattennivån varje timme, vilket omräknas till dygnsmedelvärden. Syftet är att långsiktigt följa klimatförändringarnas påverkan på grundvattenregimen, men också hur grundvattennivåerna påverkar vattendrag och olika typer av naturmiljöer i staden.

Övervakningsprogrammet för grundvattennivåer omfattar hela kommunen. Eftersom syftet är att mäta klimatberoende variationer i grundvattenregimen har målet varit att hitta opåverkade områden. Mätpunkter belägna utanför tätbebyggelse och exploateringsområden har därför prioriterats. Dessa ligger ofta i kommunens utkanter och huvudsakligen inom naturskyddade områden, där förutsättningarna är goda för att kunna bedriva mätningar under lång tid. De kontinuerliga nivåmätningarna inleds under 2023. Läs mer i rapporten Övervakningsprogram för grundvattennivåer inom Stockholms stad.