Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kemisk status och miljögifter

Marksanering Beckholmen. Foto Magnus Sannebro
Marksanering Beckholmen. Foto Magnus Sannebro
Tema TEMA.3.6

Förekomst av miljögifter är ett omfattande problem i Stockholms sjöar och vattendrag.

Miljögifter är ämnen som har en skadlig inverkan på miljön när de släpps ut. De är giftiga, långlivade, och kan tas upp av vattenlevande djur som till exempel fisk. Höga halter av bland annat bromerade flamskyddsmedel, PFOS och TBT gör det svårt att uppnå god kemisk status i många av Stockholms vattenförekomster.

Dålig kemisk status innebär inte att det är skadligt för människor och djur att bada i vattnet. Läs mer om stadens badplatser och aktuell badvattenkvalitet under fliken Badvatten.

Tema