Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljögifter i fisk

Fiskar
Foto: Magnus Melin
Tema TEMA.3.6.3

Miljögifter kan tas upp av vattenlevande djur som till exempel fisk. Vissa ämnen tas upp i högre grad än andra. Genom att mäta halterna av ett antal ämnen i fisk kan variationer inom och mellan vattenområden följas.

Miljöförvaltningen utför miljöövervakning av kvicksilver och tre typer av organiska miljögifter, bromerade flamskyddsmedel, PCB och PFOS, i fisk. Syftet med undersökningarna är att utvärdera halterna i fisk mot gällande gränsvärden för kemisk och ekologisk status i ett antal utvalda sjöar och kustvatten. Genom årlig övervakning fås information om förändringar i halter över tid.

Nedan redovisas uppmätta halter av ämnen jämfört med gränsvärden för kemisk och ekologisk status. Jämförelse med gränsvärdena ger en indikation om när negativa effekter för fisk kan uppkomma. Gränsvärdena är inte avsedda att användas för kostrekommendationer för människor. Livsmedelsverket har kostrekommendationer för gravida, ammande och personer som äter egenfångad fisk, bland annat på grund av innehåll av dioxiner, PCB och kvicksilver i fisken.

Vid miljöövervakningen av fisk analyseras även andra ämnen. Dessa redovisas inte nedan då gränsvärden för ämnena saknas idag. Under dokument finns en sammanställning över samtliga resultat från miljöförvaltningens miljögiftsövervakning av fisk.

Livsmedelsverkets kostrekommendationer

Fisken i vissa av stadens vattenförekomster har förhöjda halter av miljögifter, därför är det extra viktigt att du som fiskar följer Livsmedelsverkets kostrekommendationer för fisk.

Du ska bland annat inte äta abborre, gädda, gös eller lake du fiskat själv oftare än en gång per vecka. Kvinnor som är gravida, ammar eller planerar att skaffa barn, bör inte äta fisk som kan innehålla kvicksilver oftare än 2-3 gånger per år.

Alla vattenområden
Normvärde

Indikatorer

Kvicksilver i fisk

IndikatorTEMA.3.6.3.7

Kvicksilver i abborre, halt i muskel

PCB i fisk

IndikatorTEMA.3.6.3.2

PCB6 i abborre, lipdnormaliserad halt i muskel

PFOS i fisk

IndikatorTEMA.3.6.3.4

PFOS i abborre, halt i muskel

PBDE i fisk

IndikatorTEMA.3.6.3.5

PBDE i abborre, halt i muskel

HBCD i fisk

IndikatorTEMA.3.6.3.8

HBCD i abborre, lipidnormaliserad halt i muskel