Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fiskar

Simmande abborre
Abborre. Foto: Tony Holm / Azote
Tema TEMA.4.3.2

Stockholms vatten är hem till många olika fiskarter. Till de vanligaste hör abborre, gädda, löja, mört, braxen, björkna, gös, öring, sutare, nors, strömming och gärs. Men ovanligare arter kan också hittas, så som grönlingen i Igelbäcken på Järvafältet. Norrström, som utgör kontakt mellan Mälaren och Östersjön, är ett av landets fiskrikaste vattendrag och nyttjas av ett 30-tal arter, däribland olika laxfiskar.

Tillståndet för Stockholms fiskar

Tillståndet för fiskarna i Stockholms stad varierar mellan olika arter och beror av många olika faktorer. På vissa håll i staden har höga halter av hormonstörande ämnen, tungmetaller, och PFAS/PFOS (fluorerade ämnen) hittats i fisken. Detta påverkar fiskarnas fortplantning och hälsa, och det rekommenderas att vi människor inte förtär fiskar från de områdena.

Tillgången på livsmiljöer för reproduktion, lek och generell överlevnad för fisk är i nuläget inte optimal. Många av stadens fiskar är beroende av grunda, vegetationsrika och ostörda områden för lek, uppväxt och skydd. Dessa områden är idag exploaterade i hög grad i form av bland annat hamnar, båtplatser, och strandexploatering. Men lyckligtvis finns det områden som har kvar höga reproduktionsvärden för många av fiskarterna, så som Lillsjön, Årsta holmar, Djurgårdens vassar, kanalen ut mot Isbladsviken, samt grundområden runt Långholmen. Ulvsundasjön är också ett viktigt lekområde, speciellt för gösen som under sin lekperiod vandrar dit för att sedan ta sig tillbaka till sina jaktmarker runt Mälarhöjden, Sätra, och Hässelby.

Stockholms stad jobbar aktivt för att stödja och förbättra livsmöjligheterna för fiskarterna, så som den ovanliga grönlingen. Bland annat genom att sätta ut risvasar för att skapa lek- och uppväxtplatser. Läs gärna mer om vårt arbete bland åtgärderna och länkarna nedan.

Provfiske

Vattendirektivets införande har medfört att fisk utgör en av kvalitetsfaktorerna som ligger till grund för bedömningen av ekologisk status. Målsättningen med fiskövervakningen är att beskriva sjöarnas fiskesamhällen och hur de förändras över tiden samt utifrån provfiskeresultaten göra en bedömning av miljötillståndet i sjöarna och vattendragen.

Provfiskena genomförs på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall vartannat eller vart tredje år i sjöarna Flaten, Långsjön och Trekanten. Utöver statusbedömning syftar de också till att följa upp genomförda åtgärder, främst fällning av fosfor i bottensediment. Även i Ältasjön genomförs regelbundna provfisken men där är den lokala föreningen Ältens Fiskeklubb ansvarig. Övriga sjöar provfiskas på uppdrag av Miljöförvaltningen. Sedan år 2017 provfiskas samtliga sjöar minst en gång vart sjätte år. Igelbäcken provfiskas varje år och Bällstaån har provfiskats 2014 och 2020.

Indikatorer

Antal fiskarter

IndikatorTEMA.4.3.2.1

Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.