Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Grönling i Igelbäcken

Indikator TEMA.4.3.2.2

Redan under slutet av 1600-talet odlades sannolikt fisken grönling (då kallad ”smärling”) i dammar på Djurgården i Stockholm. Idag är Igelbäcken på Järvafältet känd för sin förekomst av den i Sverige ovanliga fiskarten, som är självreproducerande i området.

Grönlingen är en bottenlevande fisk som föredrar steniga bottnar med gott om gömställen. Tidigare har grönlingen varit rödlistad men med hjälp av åtgärdsprogram har beståndet blivit livskraftigt igen inom Sverige. Igelbäcken delas av flera kommuner som utfört olika åtgärder för att förbättra förutsättningarna för grönlingen. I Stockholms stad har trots detta utvecklingen av grönlingbeståndet gått åt fel håll de senaste åren, vilket möjligtvis kan förklaras av ovanligt torra eller blöta regnperioder under grönlingens lek.

Provfiske med elfiskemetoden utförs årligen i Igelbäcken av Sportfiskarna och Vaaka Naturkonsult på uppdrag av berörda kommuner. De enskilda lokalerna provfiskas vartannat år enligt ett rullande schema. Det är främst Igelbäckens förekomst av grönling som studeras men även andra fiskarter samt kräftor registreras i det standardiserade fiske som utförs. Provfiske har genomförts sedan 1999 vid Ulriksdal och Eggeby gård, senare har andra lokaler tillkommit.

Antal grönlingar vid provfiske i Igelbäcken vid Eggeby.

Datakälla: SLU, elfiskedatabasen SERS samt Vaaka Naturkonsult
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll.

Kommentar

Vid provfiskena 2022 studerades fisk- och kräftfaunan på tre sträckor av Igelbäcken: Ulriksdal i Solna (slottsparksområdet, utförs årligen), Kymlinge i Sundbyberg (uppströms T-banebro) samt Eggeby i Stockholm (bron Granby-Eggeby). Antalet grönlingar vid Eggeby var 2022 något lägre än 2019 och 2021, medan grönlingarna vid Ulriksdal var något fler än dessa år, men ändå färre än genomsnittet. I diagrammet visas enbart utvecklingen för lokalen vid Eggeby. Fler resultat från 2022 finns att läsa i presentationen nedan.

Vid provfisketillfället 2022 var vattenföringen i Igelbäcken (likt de senaste åren) mycket begränsad till följd av en längre period med minskade regnmängder från juli och under större delen av augusti. Vattenföringen i bäcken vid Ulriksdal skattades i samband med provfisket i sena augusti till endast cirka 10 liter per sekund. Situationen var dock inte lika illa som under samma tid torrsommaren 2018, då endast rännilar av vatten återstod och bara cirka 1-2 sekundliters vattenflöde uppmättes i bäckens nedre till mellersta delar.

På lokalen vid Eggeby i Stockholms stad är grönlingförekomsten numera betydligt mindre än i början av 2000-talet, då provfiskena inleddes. Signalkräftor förekommer fortsatt även i detta parti av bäcken.

Inom Stockholms stad skedde tidigare (2004-2015) även provfiske vid Hästa/Akalla, med ca 2-3 års mellanrum. 2015 var individtätheten låg men troligen stabil. Lokalen vid Ärvinge under E18-broarna i Stockholms stad provfiskades senast i november 2018. Positivt var då en betydande ökning av mängden årsungar på lokalen, jämfört med tidigare år.