Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antal grönlingar

Indikator TEMA.4.3.2.2

Igelbäcken är känd för sin förekomst av den i Sverige ovanliga fiskarten grönling. Grönlingen var tidigare rödlistad. Provfiske med elfiskemetoden utförs årligen i Igelbäcken av Naturhistoriska riksmuseet på uppdrag av berörda kommuner. De enskilda lokalerna provfiskas vartannat år enligt ett rullande schema. Det är främst Igelbäckens förekomst av grönling som studeras men även andra fiskarter samt kräftor registreras i det standardiserade fiske som utförs. Provfiske har genomförts sedan 1999 vid Ulriksdal och Eggeby gård, senare har andra lokaler tillkommit.

Antal grönlingar vid provfiske i Igelbäcken vid Eggeby.

Datakälla: SLU, elfiskedatabasen SERS samt Naturhistoriska Riksmuseet
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll.

Kommentar

Vid provfiskena 2019 studerades fisk- och kräftfaunan på tre sträckor av Igelbäcken: Ulriksdal i Solna (slottsparksområdet, utförs årligen), Eggeby i Stockholm (bron Granby-Eggeby) och Barkarby i Järfälla (uppströms). I diagrammet visas enbart utvecklingen för lokalen vid Eggeby. För fler resultat, se länkade dokument till höger.

Efter flera år (2015 - 2018) med lågt vattenflöde under sensommaren, särskilt efter den mycket torra, varma och regnfattiga sommaren 2018, fick Igelbäcken 2019 en betydligt kraftigare vattenföring. Därmed ökar livsutrymmet för både fisk och andra vattendjur.

Antalet grönlingar vid Ulriksdal har ökat betydligt jämfört med tidigare år. Nyrekryteringen av årsungar där var omfattande 2019 och bör kunna kompensera för den troliga stress som grönlingbeståndet utsattes för 2018, bl a till följd av den då omfattande vattenbristen.

Även antalet signalkräftor var högt 2019, men utgjordes av mycket unga (små) kräftor, troligen främst årsungar. Den rikliga förekomsten av signalkräftor bedöms dock inte ha haft en mer betydande påverkan på nyrekryteringen av grönling.

På lokalen vid Eggeby i Stockholms stad är grönlingförekomsten numera betydligt mindre än i början av 2000-talet, då provfiskena inleddes. Signalkräftor förekommer fortsatt även i detta parti av bäcken.

I Igelbäckens övre del inom Järfälla kommun, uppströms Barkarby, hade vattenflödet återkommit 2019 och fiskar hittat tillbaka till denna del av bäcken. Här fångades ett flertal gäddor, abborrar samt en signalkräfta på den studerade sträckan, strax nedströms Säbysjön. Enstaka signalkräftor har sedan 2016 fångats i Järfällas del av Igelbäcken, vilket talar för att de på senare år lyckats vandra upp hit genom kulverten under det tidigare flygfältet. Dock har inga av Igelbäckens grönlingar ännu lyckats med samma bedrift.

Inom Stockholms stad skedde tidigare (2004-2015) även provfiske vid Hästa/Akalla, med ca 2-3 års mellanrum. 2015 var individtätheten låg men troligen stabil. Lokalen vid Ärvinge under E18-broarna i Stockholms stad provfiskades senast i november 2018. Positivt var då en betydande ökning av mängden årsungar på lokalen, jämfört med tidigare år.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2020-09-21
Vattenområden Tema