Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Groddjur

Större vattensalamander bland grässtrån
Större vattensalamander. Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.4.3.1

Groddjuren som grupp har minskat kraftigt i hela världen de senaste decennierna. I Stockholm är situationen för groddjuren trängd, men förutsättningarna har de senaste åren förbättrats genom förstärkningsåtgärder på många håll. Stadens egna inventeringar bekräftar att groddjursfaunan svarat på detta.

I Stockholms stad finns alla de fem arter av groddjur som förekommer i länet: vanlig groda, åkergroda, vanlig padda samt större och mindre vattensalamander. I en sammanhängande mosaik av våtmarker, småvatten, skogsdungar och öppna gräsmarker finns bra förutsättningar för groddjur. Dock befinner de sig i en utsatt situation då deras livsmiljöer har försvunnit eller splittrats upp i samband med stadens utbredning. Med lite hjälp kan Stockholm fortsätta att vara berikad med groddjur och tillhörande ekosystem, så att nya generationer kan ta del av deras naturpedagogiska värden. Groddjur ingår i stadens miljöövervakning av biologisk mångfald. Läs mer om groddjurens tillstånd och vad staden gör för groddjuren på sidan.