Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Groddjursarter

Grodpar i groddamm
Grodpar. Foto: Johan Pontén
Indikator TEMA.4.3.1.1

Andel av inventerade lokaler där olika groddjursarter påträffats

Datakälla: Groddjursinventering från 2008, Södertörnsekologerna samt från 2018 och 2023, miljöförvaltningen.

Kommentar

År 2008 inventerades 50 lokaler i Stockholms stad. Av dessa var 23 anlagda småvatten. Vid nästa inventering 2018 undersöktes totalt 35 lokaler. 16 av dessa var tidigare inventerade medan19 nya lokaler tillkom, varav ett tiotal anlagda sedan år 2008. År 2023 gjordes den senaste inventeringen. Denna gång undersöktes totalt 36 lokaler. 15 av de ursprungliga lokalerna 2008 ingick, resten hade tillkommit efter 2008. Flera av dem hade inte inventerats tidigare.

Den vanligaste av Stockholms fem groddjursarter är mindre vattensalamander, med vanlig groda på andra plats och vanlig padda på tredje. Större vattensalmander är fortfarande mindre vanlig, men sällsyntast är åkergroda. Det faktum att urvalet lokaler varierat mellan år 2008, 2018 och 2023 påverkar i viss mån den procentuella artfördelningen i hela kommunen, men inventeringarna ger ändå översiktlig information om utvecklingen för olika arter.

Resultaten visar positiv trend för större vattensalamander, sannolikt tack vare återintrudoktioner, nyanläggningar samt restaurering av reproduktionsmiljöer. Men större vattensalamander saknas alltjämnt från stora delar av sitt historiska utbredningsområde och flera av populationerna är isolerade. Trenden för mindre vattensalamander bedöms vara stabil eller ökande då den gynnats av dammar som anlagts under de senaste 20 åren. Vanlig groda och vanlig padda visar också stabila trender tack vare etableringar vid nyanlagda småvatten, men vanlig groda har försvunnit från några lokaler och minskat på andra. Andra källor än stadens inventeringar ger anledning att misstänka minskande trend även för vanlig padda. Sämst har det gått för åkergrodan, som har starkt negativ trend vid två lokaler som tidigare utgjort de bästa i kommunen. Risk finns för att arten kan försvinna från kommunen om trenden håller i sig.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2024-01-10