Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Groddjur

Grodpar i groddamm
Grodpar. Foto: Johan Pontén
Indikator TEMA.4.3.1.1

Andel av inventerade lokaler där olika groddjursarter påträffats

Datakälla: Groddjursinventering 2008, Södertörnsekologerna samt Groddjursinventering 2018, Miljöförvaltningen.

Kommentar

År 2008 genomfördes en groddjursinventering av Södertörnsekologerna i 50 lokaler i Stockholms stad. Av dessa 50 var 23 anlagda småvatten.

År 2018 gjordes en ny inventering i Stockholms stad av konsulten Salix Ekologi, på uppdrag av miljöförvaltningen. Denna gång undersöktes endast 16 av de tidigare inventerade lokalerna, men dessutom ytterligare 19 nya lokaler, varav ett tiotal anlagda sedan år 2008.

Inventeringen visar positiva resultat av de naturvårdsinsatser som gjorts för att gynna groddjur de senaste åren. Isbladskärret, Kaknäs ängar, Skogvaktarkärret, Hästa groddamm och Salamanderdammen vid Judarn är alla exempel på mer eller mindre nyskapade småvatten som i dagsläget hyser stora populationer av groddjur. Den större vattensalamandern har sedan år 2008 återintroducerats till Judarnskogens naturreservat och Kyrksjölötens naturreservat. Detta ger tydliga utslag i inventeringsresultatet då arten har ökat från 11 procent till 33 procent av de återinventerade lokalerna.

Större vattensalamander hade tidigare försvunnit från stadens Natura 2000-områden. Arten återintroducerades därför år 2009 i Judardammen, i ett samarbete mellan staden, länsstyrelsen och Olovslundsskolan. Projektet följdes upp senast år 2013, varvid 425 nya ungdjur av större vattensalamander kunde räknas in. Under år 2015 genomfördes även en återintroduktion av större vattensalamander i Kyrksjölötens naturresevat med ett initialt lyckat resultat. Vid uppföljning år 2018 (utförd av biologen Martina Kiibus) kunde ny reproduktion av arten konstateras.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2023-05-15