Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skyddsvärd flora

Backsippa
Backsippa. Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.4.3.4

Utöver alla de vanliga kärlväxterna i Stockholm finns idag ett 100-tal rödlistade arter. I många fall pekar de ut miljöer som hjälper oss att förstå vilken brukningsform som tidigare rådde på platsen. Att bevara skyddsvärd flora kan därför ses som en kulturgärning.

Kärlväxtarterna, dvs alla örter, gräs, halvgräs, ormbunkar, fräken och lummer, är många i Stockholm. Stadens flora har en blandning av växter som fanns i det tidigare jordbrukslandskapet och sådana som förts in till de urbana miljöerna i modernare tid. Totalt rör det sig om uppåt 2 000 arter.

Stockholms stad är ett av landets mest välinventerade områden, där många kunniga botanister samlat växter. Av den särskilt skyddsvärda floran finns idag kvar ett 100-tal arter som är med på den nationella s k rödlistan. Dessa utgör en dryg tredjedel av de rödlistade arter som historiskt noterats i kommunen.

Exempel på ovanliga kärlväxter som trivs i rester av gamla slåtter- och betesmarker är backsippa och korskovall. I stenstadens mer omrörda miljöer har konkurrenssvaga rödlistade arter som paddfot, spetsfingerört och knippnejlika etablerat sig.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Förslag till åtgärd

0

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Råcksta Träsks norra inlopp

Förslag till åtgärd

Stockholm Vatten och Avfall

Förslag till åtgärd

1

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Lillsjön

Förslag till åtgärd

Stockholm Vatten och Avfall

Förslag till åtgärd

2

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Sjöstigen-Vadarevägen

Förslag till åtgärd

Stockholm Vatten och Avfall

Förslag till åtgärd

3

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Myrvägen

Förslag till åtgärd

Stockholm Vatten och Avfall

Förslag till åtgärd

4

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Långsjövägen

Förslag till åtgärd

Stockholm Vatten och Avfall

Förslag till åtgärd

5

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Allévägen

Förslag till åtgärd

Stockholm Vatten och Avfall

Genomförs kontinuerligt

6

Genomförs kontinuerligt
Stödodling på Skansen

Genomförs kontinuerligt

Miljöförvaltningen, Skansen

Pågående

7

Pågående
Tillfällig flytt av spetsfingerört

Pågående

Exploateringskontoret, Kungl. Djurgårdens Förvaltning, Miljöförvaltningen