Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärdsförslag för biologisk mångfald

Ett tiotal vedstubbar som ligger på hög.
Mål TEMA.4.14

Miljöförvaltningen har tillsammans med ett flertal förvaltningar i staden tagit fram stadsdelsvisa åtgärdsförlag för biologisk mångfald (SÅF). Nu finns material och kartskikt tillgängliga att hämta inspiration och idéer till åtgärder för att stärka stadens biologiska mångfald.

Åtgärdsförslagen omfattar hela staden och kan användas av stadens förvaltningar och bolag för att välja, planera och utföra åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden. Åtgärderna kan exempelvis genomföras som kompensationsåtgärder för vissa arter eller miljöer i exploateringsprojekt, i projekt som syftar till att stärka den biologiska mångfalden och inom den löpande förvaltningen av stadens park- och naturmark.

Vidsträckta barrskogar, våtmarker och jätteekar

I stadens grönområden finns många miljöer där olika arter trivs. Här finns till exempel vidsträckta barrskogar, våtmarker och dammar, ängsmarker och jätteekar. Åtgärder för att gynna livsmiljöer och spridningsmöjligheter för barrskogsarter, groddjur och eklevande arter är exempel på åtgärder som föreslås för att öka den biologiska mångfalden.

Ett smörgåsbord av åtgärdsförslag

Underlaget består dels av en rapport med bilagor och dels av en karttjänst. Med karttjänsten kan du se vilka åtgärder som föreslås på respektive yta och i rapporten och bilagorna beskrivs nyttan med åtgärderna och förslag på utförande.

Stadsdelsvisa åtgärdsförslag - karttjänst

Färgerna i kartan visas olika typer av markslag:

  • Gula ytor är öppen mark som buskmark, hällmarker samt gräs och ängsytor.
  • Gröna ytor är främst skogar och trädklädda miljöer.
  • Röda ytor är urbana miljöer
  • Blå ytor är vatten och våtmarker

Öppna kartan i miljödataportalen

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2023-09-11
Tema