Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärdsförslag för biologisk mångfald

Ett tiotal vedstubbar som ligger på hög.
Mål TEMA.4.14

Miljöförvaltningen arbetar med att ta fram åtgärdsförlag för biologisk mångfald. En första rapport som omfattar stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck är nu klar.

Totalt ska fem förslag som tillsammans omfattar hela staden tas fram. Planen är att alla förslag ska vara färdiga våren 2023. Underlaget kan användas av stadens förvaltningar och bolag för att välja, planera och utföra åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden. Åtgärderna kan exempelvis genomföras som förstärkningsåtgärder för vissa arter eller miljöer i enskilda exploateringsprojekt, särskilda satsningar på biologisk mångfald i särskilda projekt eller inom den löpande förvaltningen av stadens park- och naturmark.

Vidsträckta barrskogar, våtmarker och jätteekar

Inom de tre stadsdelsområdena Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck finns allt från vidsträckta barrskogar till våtmarker och enskilda jätteekar. Åtgärder för att gynna livsmiljöer och spridningsmöjligheter för barrskogsarter, groddjur och eklevande arter är därmed särskilt prioriterade i detta område.

Ett smörgåsbord av åtgärdsförslag

Underlaget består dels av en rapport med bilagor och dels av en karttjänst. Med karttjänsten kan du se vilka åtgärder som föreslås på respektive yta och i rapporten och bilagorna beskrivs nyttan med åtgärderna och förslag på utförande.

Stadsdelsvisa åtgärdsförslag - karttjänst

Färgerna i kartan visas olika typer av markslag:

  • Gula ytor är öppen mark som buskmark, hällmarker samt gräs och ängsytor.
  • Gröna ytor är främst skogar och trädklädda miljöer.
  • Röda ytor är urbana miljöer
  • Blå ytor är vatten och våtmarker

Öppna kartan i miljödataportalen

Bearbetade förslag

Vissa av åtgärdsförslagen beskrivs även mer i detalj här på miljöbarometern. Här kan du också läsa mer om pågående och genomförda naturvårdsåtgärder.

Naturvårdsåtgärder i miljöbarometern

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-09-21
Tema