Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärdsförslag för biologisk mångfald

Ett tiotal vedstubbar som ligger på hög.
Mål TEMA.4.14

Miljöförvaltningen arbetar med att ta fram stadsdelsvisa åtgärdsförlag för biologisk mångfald (SÅF). Nu är fyra av fem rapporter klara. Innerstaden återstår och planeras att bli klar i början av 2023.

Totalt ska fem förslag som tillsammans omfattar hela staden tas fram. Underlaget kan användas av stadens förvaltningar och bolag för att välja, planera och utföra åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden. Åtgärderna kan exempelvis genomföras som förstärkningsåtgärder för vissa arter eller miljöer i exploateringsprojekt, projekt som syftar till att stärka den biologiska mångfalden eller inom den löpande förvaltningen av stadens park- och naturmark.

Vidsträckta barrskogar, våtmarker och jätteekar

I stadens grönområden finns många miljöer där olika arter trivs. Här finns till exempel vidsträckta barrskogar, våtmarker och dammar, ängsmarker och jätteekar. Åtgärder för att gynna livsmiljöer och spridningsmöjligheter för barrskogsarter, groddjur och eklevande arter är exempel på åtgärder som föreslås för att öka den biologiska mångfalden.

Ett smörgåsbord av åtgärdsförslag

Underlaget består dels av en rapport med bilagor och dels av en karttjänst. Med karttjänsten kan du se vilka åtgärder som föreslås på respektive yta och i rapporten och bilagorna beskrivs nyttan med åtgärderna och förslag på utförande. Kartskikten färdigställs löpande så alla områden har ännu inte publicerats, men kommer inom kort.

Stadsdelsvisa åtgärdsförslag - karttjänst

Färgerna i kartan visas olika typer av markslag:

  • Gula ytor är öppen mark som buskmark, hällmarker samt gräs och ängsytor.
  • Gröna ytor är främst skogar och trädklädda miljöer.
  • Röda ytor är urbana miljöer
  • Blå ytor är vatten och våtmarker

Öppna kartan i miljödataportalen

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2023-02-02
Tema