Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Pollinatörer och andra småkryp

Blå jungfruslända
Blå jungfruslända. Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.4.3.6

I Stockholms stad lever ett myller av olika småkryp. Här har över 3 000 arter av insekter hittats och hundratals arter av andra ryggradslösa djur, såsom spindlar, kvalster, kräftdjur, snäckor, musslor och maskar.

Sammantaget står stadens småkryp för flera för oss nödvändiga ekosystemtjänster, såsom pollinering, nedbrytning av döda växtdelar, reglering av skadedjur m.m. De utgör, tillsammans med växter, svampar och mikroorganismer, även en grundläggande födoresurs för övrigt djurliv.

Pollinerare som bin, fjärilar och humlor trivs i ängsmarker med en varierad flora, men de dras också till stadens planteringar, trädgårdar och kolonilotter.

Stockholms långa strandsträckor är livsmiljö för t ex trollsländor, snäckor, märlkräftor och fjädermyggor. De trivs även i våra våtmarker, groddammar och andra småvatten. En annan viktig naturtyp för insekter är stadens unika bestånd av grova ekar, vars multnande innanmäte hyser en mångfald av skalbaggar och andra småkryp.

Här nedan hittar du information och länkar till undersökningar av och åtgärder för flera sorters ryggradslösa djur.