Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vattensalamander

Indikator TEMA.4.3.1.2

Följ med på inventering i Olovslundsparken i Bromma.

Antal observerade djur av arterna större och mindre vattensalamander (Triturus cristatus och Lissotriton vulgaris) i naturdammen i Olovslund. Inventeringen innebär en årlig räkning i lampljus av antalet salamandrar i dammens strandzon under en timme kvällstid, ledd av biologen Stefan Lundberg. Inventeringen sker i samband med ”salamanderspaning” som guidas av Martina Kiibus i början av maj, då allmänheten ges tillfälle att vara med och leta salamandrar.

Antal större och mindre vattensalamander i Olovslundsdammen.

Kommentar

Antalet observerade salamandrar har varierat ganska kraftigt mellan åren, men totalt sett är trenden ökande för den större vattensalamandern. Jämfört med tidigare år har relativt många både större och mindre vattensalamandrar observerats under 2020-talet. Resultaten tyder också på att det skett en ökning av populationsstorleken av de båda salamanderarterna sedan inventeringarna startade år 2007. Vid inventeringen den 5 maj 2023 observerades 82 större och 519 mindre vattensalamandrar. År 2018, 2020 och 2022 observerades dock fler större vattensalamandrar än i år.

2022 sågs 113 större och 593 mindre vaqttensalmandrar i dammen. 2021 hittades flest salamandrar längs norra stranden och resultatet för den mindre arten var mycket bra - 689 ex - medan endast 30 ex av den större vattensalamandern sågs. Vid inventeringen 2020 observerades 197 ex av större vattensalamander, vilket är det största antalet som setts av denna art i dammen hittills. Även resultatet för mindre vattensalamander var bra 2020: 585 ex.

År 2018 hittades 75 av de totalt 174 salamandrarna i det då nygrävda området där det var fri vattenspegel, något som underlättade såväl salamandrarnas lek som inventeringen. Även 2019 sågs många salamandrar i samma område, men det totala antalet var lägre än 2018 (70 av den större och 114 av den mindre arten).

2017 hade en kall, torr och ganska sen vår, vilket troligen var en bidragande orsak till att endast 50 större och 137 mindre vattensalamandrar hittades då. Även 2019 noterades kalla temperaturer och torrt väder i april. Det låga antalet 2013 och 2010 kan också ha berott på den sena våren, då många salamandrar ännu inte påbörjat sin vårvandring vid tiden för inventeringen. Sen islossning medför också att vattnet i naturdammen fylls på sent, så att det ännu är grumligt vid inventeringen, vilket försämrar sikten.

En viss osäkerhet i mätresultaten av vattensalamandrarna kan finnas då enbart visuella mätningar använts vid inventeringarna, eftersom större vattensalamander är fridlyst och normalt inte får håvas upp. Visuell mätning innebär också att grumligt vatten i dammen kan ge sämre resultat eftersom det då är svårare att se djuren.

Ansvarig organisation
  • Bromma stadsdelsförvaltning
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2023-08-29