Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljöövervakning av groddjur

Större vattensalamander
Större vattensalamander
Åtgärd TEMA.4.3.1.26

Groddjur är prioriterade för staden att följa då de är goda indikatorer på biologisk mångfald och ger bra information om ekosystem och arter knutna till sjöar, småvatten, våtmarker och fuktiga landmiljöer.

I Stockholms stad förekommer arterna vanlig groda, åkergroda, padda samt mindre och större vattensalamander. Alla är lagskyddade och vissa har extra starkt skydd av EU:s habitatdirektiv. God kunskap finns att bygga på sedan tidigare, och befintligt datamaterial är grund för fortsatt övervakning.

Resultat

Utförda insatser
Idag finns god kunskap om vilka vatten som hyser groddjur i Stockholm, även om nya groddammar anläggs vartefter och ”nygamla” naturliga lokaler då och då upptäcks. Flera större undersökningar av groddjur har genomförts inom Stockholm stad. 1992-1996 gjorde stadsbyggnadskontoret grundläggande inventeringar på 79 lokaler som då var kända. Som ett led i miljöövervakning av biologisk mångfald har miljöförvaltningen därefter låtit undersöka - med visuell inventering - 50 lokaler år 2008, drygt 30 lokaler 2018 samt 29 lokaler 2023. Utöver dessa 29 lokaler undersöktes artinnehållet av groddjur i ytterligare sju lokaler 2023 med analyser av DNA-prover från vattnet.

Resultaten från 2023 tyder på att större vattensalamander idag har en liten men svagt ökande population i Stockholm. Efter artens tidigare kraftiga minskning har staden satsat på förstärkningsåtgärder, bl a genom återetablering med uppföljning i naturreservaten Judarskogen (2009-14) och Kyrksjölöten (2015-2018), för att kunna behålla större vattensalamander på sikt. Mindre vattensalamander har en starkare population, som även den ökar svagt. Åkergrodans lilla population har de senaste åren däremot visat en tydligt vikande trend. Även de större populationerna av vanlig groda och vanlig padda tycks minska något på sistone.

Planerade insatser
Åtgärder som gjorts för att restaurera och nyanlägga dammar för groddjur har börjat följas upp. Syftet är att bedriva en kontinuerlig övervakning av de viktigaste lokalerna samt ett urval andra, för att fånga upp förändringar i groddjurens populationer och utbredning i staden. Det mer än tioåriga samarbetet mellan miljöförvaltningen, Bromma stadsdelsförvaltning och Olovslundsskolan kring salamandrarna i Olovslundsdammen avses fortsätta.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Aktör
  • Bromma stadsdelsförvaltning
  • Olovslundsskolan
  • Stadsbyggnadskontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-12-21