Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljögifter i bottensediment

Provtagning av bottensediment
Provtagning av bottensediment. Foto: Per Jonsson
Tema TEMA.3.6.2

Miljögifter kan fästa till partiklar som sedimenterar på botten i sjöar och kustvatten. Genom att mäta halterna av ett antal ämnen i bottensedimentet kan tillståndet och tillförseln av miljögifter inom stadens vattenområden följas. Det ger viktig information om påverkan av miljöföroreningar från aktiviteter i samhället.

Det sker en kontinuerlig tillförsel av partiklar till bottensedimentet. Det som hittas i de översta centimetrarna av bottensedimentet motsvarar därför föroreningar som tillförts till följd av de senaste årens påverkan. I de djupare sedimentlagren förekommer föroreningar som tidigare tillförts vattenområdena. Djupsedimenten kan därför användas som ett historiskt arkiv och, i jämförelse med ytligare sediment, för att se trender i utsläppen över tiden.

Nedan redovisas halter i det ytliga sedimentet då det visar det nuvarande tillståndet. Uppmätta halter jämförs med gränsvärden för kemisk och ekologisk status. Halterna som presenteras är uppmätta i en utvald representativ punkt i vattenområdena. I de flesta fall har flera punkter provtagits i varje vattenförekomst. Resultat från samtliga punkter redovisas i respektive undersökningsrapport under dokument.

Vid miljöövervakningen av sediment analyseras även andra ämnen. Dessa redovisas inte nedan då gränsvärden för ämnena saknas idag. Under dokument finns en sammanställning över samtliga resultat från miljöförvaltningens miljögiftsövervakning av sediment.

Alla vattenområden

Indikatorer

Koppar i sediment

IndikatorTEMA.3.6.2.1

Kopparhalt i ytsediment

Kadmium i sediment

IndikatorTEMA.3.6.2.2

Kadmiumhalt i ytsediment

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring

Bly i sediment

IndikatorTEMA.3.6.2.5

Blyhalter i ytsediment

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll

Antracen i sediment

IndikatorTEMA.3.6.2.17

Antracenhalter i ytsediment

Fluoranten i sediment

IndikatorTEMA.3.6.2.16

Fluorantenhalter i ytsediment

TBT i sediment

IndikatorTEMA.3.6.2.10

Tributyltenn (TBT) i ytsediment