Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvatten

Bild på dagvattenhantering i Norra Djurgårdsstaden
Regnbäddar på Jaktgatan i Norra Djurgårdsstaden.
Tema TEMA.3.15

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av på markytan från exploaterade områden. Stockholms stads nuvarande dagvattenstrategi tar hänsyn till ett förändrat klimat med ökade regnmängder samt till dagvattnets kvalitet.

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av på ytan från exploaterade områden. Ungefär hälften av dagvattnet i Stockholm leds i kombinerade ledningsnät tillsammans med spillvatten till reningsverk. Den andra hälften leds i separata dagvattenledningar till en recipient. Recipienter för dagvattnet i Stockholm är stadens sjöar, vattendrag samt Saltsjön.

Vid kraftig nederbörd riskerar de kombinerade ledningsnäten att översvämmas, och orenat avloppsvatten måste då bräddas ut till recipienten. Detta påverkar vattenkvaliteten negativt, och kan på sommaren medföra att badvattnet blir otjänligt efter kraftiga regn.

Dagvattenstrategi

Stockholms stads dagvattenstrategi började gälla 2015. Strategins syfte är att utveckla dagvattenhanteringen mot en mer hållbar inriktning. Klimatförändringarna beräknas medföra ökade regnmängder, vilket leder till ökade dagvattenflöden. Dessutom är det viktigt att förbättra dagvattnets kvalitet för att kunna uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten i stadens recipienter.

Dagvattenstrategin har som mål att skapa en robust och klimatanpassad dagvattenhantering. Det innebär att dagvattenhanteringen ska vara anpassad efter förändrade klimatförhållanden med ökad årsnederbörd, intensivare nederbördstillfällen och höjda vattennivåer i sjöar, kustvatten och vattendrag. Strategin gäller vid all om- och nybyggnation, liksom för åtgärder i den befintliga miljön.

Tema