Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bräddning av vatten från ledningsnätet

Indikator TEMA.3.15.2

Stockholms stads avloppsledningsnät är utbyggt med såväl kombinerat som duplicerat system. Bräddning innebär att en blandning av dagvatten och orenat spillvatten släpps ut från det kombinerade ledningsnätet. Stockholm Vatten har beräknat att ca 10 procent av den bräddade mängden utgörs av spillvatten. Bräddning sker främst vid kraftiga regn då ledningsnätet inte hinner ta emot allt vatten. På grund av årliga variationer av regnmängder beräknas den genomsnittliga bräddmängden för den senaste tioårsperioden.

Bräddvatten innehåller relativt höga halter av fosfor och kväve, men den tydligaste effekten av bräddningar är en ökning av bakterietalen som framförallt påverkar badvattenkvaliteten.

Bräddat dag- och spillvatten till Stockholms vattenområden.

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfall, Miljörapport
Senaste värdet:
1080000 m³ (2021).
Utgångsvärde:
432000 m³ (2000).

Kommentar

Total bräddvolym speglar inte miljöpåverkan direkt då mängden spillvatten från den bräddning som uppstår vid ett skyfall endast är en mindre del av den samlade volymen som har en varierande utspädning. Vid bedömning av bräddningens påverkan bör man väga ihop det med andra utsläppskällor som dagvattenutsläpp, läckage, felkopplingar samt utsläpp av renat avloppsvatten. Bräddåtgärder är dock planerade i samband med tunnelprojektet i samband med att Bromma reningsverk läggs ner och leds till ett utbyggt Henriksdal.

Den beslutade nedläggningen av Bromma reningsverk och anläggande av en ny avloppstunnel till ett utbyggt Henriksdals reningsverk medför att bräddmängderna kommer att reduceras påtagligt. Stockholm Vatten har gjort beräkningar som visar att den totala bräddmängden nära på kan halveras.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2023-05-15
Tema