Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Övervakningsprogram för grundvattennivåer

Artikel TEMA.3.14.2.1

Miljöförvaltningen gav 2022 Rejlers AB i uppdrag att ta fram ett övervakningsprogram för mätningar av grundvattennivåer. Mätningarna sker kontinuerligt med nivåloggrar i ett urval observationsrör i kommunen. Huvudsyftet är att följa hur klimatförändringarna påverkar grundvattennivåerna på lång sikt, liksom hur olika naturmiljöer påverkas.

Bakgrund och syfte

Syftet med övervakningsprogrammet är att följa klimatförändringarnas påverkan på grundvattenregimen över lång tid, men också hur grundvattennivåerna påverkar olika naturmiljöer i staden, såsom våtmarker och bäckar.

För att få en bild av rådande grundvattenregim inom ett område, och de naturliga årstidsvariationerna i grundvattennivån, behövs mätserier över flera år. Det behövs också flera observationsrör med god geografisk spridning. För att förstå de faktorer som ligger bakom årstidsvariationerna är det viktigt att mätningar görs tillräckligt ofta, för att fånga de faktiska högsta- och lägstanivåerna under året. Förekomsten av extrema väderhändelser, såsom långvariga torrperioder, är extra intressanta att studera och vilka effekter de får på naturmiljön.

Omfattning

Övervakningsprogrammet för grundvattennivåer omfattar hela Stockholms kommun, men eftersom syftet är att mäta klimatberoende variationer i grundvattenregimen har målet varit att hitta opåverkade områden. Mätpunkter belägna utanför tätbebyggelse och områden där ingen exploatering pågår har därför prioriterats. Dessa ligger ofta i kommunens utkanter och huvudsakligen inom naturskyddade områden, där förutsättningarna är goda för att kunna bedriva mätningar under lång tid.

Inventering av lämpliga platser

Rejlers har inventerat tillgången på befintliga grundvattenrör inom Stockholms kommun, som bedöms lämpliga för långvarig övervakning av nivåer. Det är flera olika faktorer som avgör om ett rör är lämpligt. Jämförelser har även gjorts med mätserier för SGUs referensrör på Lovön och i Vaxholm. I rapporten Övervakningsprogram för grundvattennivåer inom Stockholms stad redogörs för bedömningsgrunder för urval av observationsrör, resultat av inventeringen samt förslag på lokaler för installation av kompletterande rör.

Rejlers inventering visade att sex befintliga grundvattenrör bedömdes lämpliga att ingå i övervakningsprogrammet. Dessa är främst belägna i den västra delen av Stockholm. Enligt inventeringen saknas det lämpliga rör i stadens södra och östra områden, varför sex kompletterande rör föreslås installeras här. Figuren nedan visar läge för befintliga och föreslagna rör. De valda platserna ligger huvudsakligen i skyddade naturområden. För en utförligare beskrivning hänvisas till rapporten.

Karta över grundvattenrör ingående i övervakningsprogram
Urval av befintliga observationsrör (blå) samt förslag på lokaler för installation av kompletterande rör (röd).

Mätmetoder

Grundvattennivåerna övervakas genom mätning i de totalt 12 observationsrör som kommer att ingå i övervakningsprogrammet. Nivåmätningen sker dels genom manuell nedmätning med lod, dels genom automatisk mätning med nivåloggrar installerade i respektive observationsrör.

Nivåloggrarna mäter grundvattennivån en gång per timme, och baserat på dessa data beräknas dygnsmedelvärden. En korrigering görs sedan för lufttryckets påverkan på vattenivån i röret.

Manuell kontrollmätning utförs vid installation av nivåloggern, samt vid tömning av data från loggern. Detta sker två gånger per år då även funktionstest av rören görs.

Bild på grundvattenrör och nivålogger

Till vänster exempel på typiskt observationsrör för grundvatten, till höger den typ av nivålogger som används för nivåmätningarna.

Rapportering

En årsrapport kommer att sammanställas i vilken händelser inom övervakningsprogrammet redovisas, tillsammans med observationer och en analys av grundvattensituationen under aktuellt år. Jämförelser görs då också med historiska observationer. Dataserierna kommer utgöra grund för framtagande av nya klimatindikatorer för grundvattennivåer på Miljöbarometern.