Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder Trekanten

Foto på Trekanten
Foto: Christer Lännergren
Tema TEMA.3.1.17.3

Här redovisas de åtgärder som krävs för att nå god vattenstatus.

Åtgärderna som föreslås syftar till att hantera den befintliga och historiska påverkan inom avrinningsområdet. Nya exploateringar inom avrinningsområdet omfattas inte av föreslagna åtgärder. I samband med ny exploatering förutsätts en hållbar dagvattenhantering tillämpas samt att kvarvarande strandnära naturmarker och intakta svämplan inte påverkas i negativ bemärkelse.

De åtgärder som redovisas behöver vidtas för att Trekanten ska nå god ekologisk och kemisk status. Det är förslag på åtgärder som behöver utredas vidare av respektive genomförandeorganisation. I och med att kunskapsunderlaget både vad gäller teknik, genomförande av åtgärder och miljöövervakningsdata ständigt utvecklas och de platsspecifika förutsättningarna kan förändras kan åtgärderna komma att revideras innan faktiskt genomförande.

Se även separat sida med äldre åtgärder som genomförts i sjön under åtgärdsarkiv.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Förslag till åtgärd
D1/D2 Ny skärmbassäng östra Trekanten

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

1

Förslag till åtgärd
D3 Avsättningsmagasin Fruktparken

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

2

Planerad
D4 Förbättring av befintlig skärmbassäng västra Trekanten

Planerad

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

3

Förslag till åtgärd
C1 Torrdamm/Infiltrationsyta vid Södertäljevägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Ej beslutat

Fysiska åtgärder

4

Förslag till åtgärd
C2 Växtbäddar, Södertäljevägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

5

Förslag till åtgärd
C3 Infiltrationsyta vid avfartsramp på Södertäljevägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

6

Förslag till åtgärd
C4 Torrdamm i Nybohov

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Ej beslutat

Fysiska åtgärder

7

Förslag till åtgärd
C5 Rening av dagvatten från parkering i Nybohov

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Ej beslutat

Fysiska åtgärder

8

Genomförd
Trekanten, rening av dagvatten från Essingeleden

Genomförd

Fysiska åtgärder

2009

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikverket

Fysiska åtgärder

9

Genomförd
Fosforfällning av Trekantens sediment

Genomförd

Fysiska åtgärder

2011

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

10

Genomförs kontinuerligt
Dricksvattentillsättning i Trekanten

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Tillsynsåtgärder

11

Förslag till åtgärd
F1. Större parkeringar och vägar

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

12

Förslag till åtgärd
F2. Länshållningsvatten

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

13

Förslag till åtgärd
F3. Potentiellt förorenade områden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Drift och underhåll

14

Förslag till åtgärd
E1 Byte av koppartak

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

15

Förslag till åtgärd
E2. Skötselplan av parkmarken

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Drift och underhåll

16

Förslag till åtgärd
E3. Gatusopning

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Trafikkontoret

Drift och underhåll

17

Genomförd
Åtgärda takbeläggning i Nybohovsområdet

Genomförd

Drift och underhåll

2009

Berörda fastighetsägare, Miljöförvaltningen

Hydromorfologiska åtgärder

18

Förslag till åtgärd
B2 Svämplan och dammar

Förslag till åtgärd

Hydromorfologiska åtgärder

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Idrottsförvaltningen

Hydromorfologiska åtgärder

19

Förslag till åtgärd
B1 Skapa variation i strandlinjen

Förslag till åtgärd

Hydromorfologiska åtgärder

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Hydromorfologiska åtgärder

20

Förslag till åtgärd
B3 Skapa grundområden

Förslag till åtgärd

Hydromorfologiska åtgärder

Idrottsförvaltningen

Utredningar

21

Förslag till åtgärd
G1. Dagvatten från busstorget

Förslag till åtgärd

Utredningar

SL

Utredningar

22

Förslag till åtgärd
G2. Information

Förslag till åtgärd

Utredningar

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Utredningar

23

Förslag till åtgärd
U1. Öppna upp utloppet till Mälaren

Förslag till åtgärd

Utredningar

Ej beslutat

Utredningar

24

Förslag till åtgärd
U2. Katastrofskydd Essingeleden

Förslag till åtgärd

Utredningar

Trafikverket

Utredningar

25

Förslag till åtgärd
U3. Utredning av möjliga källor till föroreningar

Förslag till åtgärd

Utredningar

Miljöförvaltningen

Utredningar

26

Förslag till åtgärd
U4. Dykinventering för att kartlägga dumpningar

Förslag till åtgärd

Utredningar

Miljöförvaltningen

Tema