Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Brunnsviken

Foto av Brunnsviken från strandbadet
Foto: Stina Thörnelöf
Vattenområde TEMA.3.2.1

Ekologisk status: Dålig*
Kemisk status: Uppnår ej god

Brunnsviken är en havsvik i norra Stockholm och Solna. I början av 1600-talet medförde landhöjningen att Brunnsviken blev en insjö, men 1863 byggdes kanalen Ålkistan, så att viken åter kom i förbindelse med Lilla Värtan. Brunnsviken ingår i Kungliga nationalstadsparken med stora naturvärden. Det finns flera båtklubbar och ett strandbad.

Brunnsvikens avrinningsområde delas mellan kommunerna Solna, Sundbyberg och Stockholm. Avrinningsområdet består till hälften av grönområden, bland annat Hagaparken. Övriga ytor är hårdgjorda med bebyggelse och några av landets mest trafikerade vägar.

* Den ekologiska statusen bedöms vara dålig utifrån den miljöövervakning som kommunerna bedriver. Det är klassen sämre än otillfredsställande, som är Vattenmyndighetens bedömning i VISS.

Fosforfällning i Brunnsviken
Hösten 2019 genomfördes fosforfällning i Brunnsvikens bottenvatten. Åtgärden har bidragit till kraftigt reducerade fosforhalter. Läs mer om fosforfällningen här.

Brunnsvikens miljötillstånd

Brunnsviken är kraftigt övergödd med förhöjda halter av fosfor, kväve och klorofyll. Djupvattnet är mycket syrefattigt, vilket leder till en nästan utslagen bottenfauna i vikens djupa delar.  Sedan 1982 har Stockholm Vatten och Avfall pumpat ut syrefattigt bottenvatten till Lilla Värtan, vilket fört in mer syrerikt vatten och fört bort stora mängder fosfor. Trots det är syrenivåerna under 6 meter låga och i djupområdena bildas svavelväte.

Höga halter av koppar och zink finns i ytvattnet. Brunnsviken uppnår inte god kemisk status, på grund av förhöjda halter av kvicksilver, kadmium, bly, antracen och tributyltenn (TBT) i sediment, av PFOS i vatten och av PFOS och PBDE i fisk. Brunnsviken står i förbindelse med Råstasjön i Solna genom Råstaån. Råstaån är till stora delar kulverterad, vilket gör det svårt för fiskar att vandra till Råstasjön.

Vikens stränder är relativt lite exploaterade med grunda vattenområden som är viktiga för fiskyngel och bottenfauna. Badvattenkvaliteten vid Brunnsviksbadet är utmärkt.

Indikatorer för ekologisk status