Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Brunnsviken

Foto: Stina Thörnelöf
Foto: Stina Thörnelöf
Tema TEMA.3.2.4

Ekologisk status: Dålig*
Kemisk status: Uppnår ej god

Brunnsviken är en havsvik i norra Stockholm och Solna, vars avrinningsområde delas mellan kommunerna Solna, Sundbyberg och Stockholm. Fosforhalterna i vatten och sediment är höga, liksom koncentrationerna av flera miljögifter i både vatten, sediment och fisk.

Att åtgärda bottnarnas läckage av fosfor samt dagvattnets tillförsel av fosfor och miljögifter är de mest prioriterade åtgärderna som behöver vidtas för att Brunnsviken ska kunna nå god ekologisk vattenstatus år 2039 och god kemisk status 2027

* Den ekologiska statusen bedöms vara dålig utifrån den miljöövervakning som kommunerna bedriver. Det är klassen sämre än otillfredsställande, som är Vattenmyndighetens bedömning i VISS.