Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Strömmen

Strömmen och riksdagshuset. Foto: Magnus Sannebro
Strömmen och riksdagshuset. Foto: Magnus Sannebro
Tema TEMA.3.2.2

Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår ej god

Strömmen omfattar vattnet från Stockholms ström och Karl Johanslussen i väster (även kallad Saltsjön) till Blockhusudden i öster, Hammarby Sjö och Djurgårdsbrunnsviken. Även Svindersviken i Nacka ingår i vattenförekomsten. Avrinningsområdet inom båda kommunerna är exploaterade och domineras av bostadsbebyggelse och verksamhetsområden. Stora delar av det dagvatten som uppstår inom Stockholms del av avrinningsområdet leds direkt till avloppsreningsverken Bromma och Henriksdal i ett så kallat kombinerat ledningsnät. Dagvatten och avloppsvatten (från ett större upptagningsområde än Strömmens avrinningsområde) renas i verken innan det släpps ut i Strömmen. Genom Slussen i väster tillförs stora mängder vatten från Mälaren.
Vattenutbyte sker även med Lilla Värtan.