Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Så mår Strömmen

Mål TEMA.3.2.2.5

Här kan du läsa mer om hur Strömmen mår.

Strömmen är påverkad av förhöjda halter näringsämnen och olika föroreningar. Stränderna har till stort del byggts bort, fyllts ut och ersatts av kajer. Detta har gjort att naturliga livsmiljöer för växer och djur försvunnit.

Fosfor tillförs Strömmen främst från Mälaren och från utanförliggande kustvatten, via Lilla Värtan. Även reningsverken står för en betydande del, liksom läckage från bottensedimenten. Tillförseln av fosfor från land, via dagvatten och bräddningar, från de fem kommunerna inom avrinningsområdet utgör endast ca 0,1% av den total fosfortillförseln.

Miljögifter som överskrider gränsvärden är koppar, zink, antracen, kadmium
Fluoranten, bly och TBT. Den lokala påverkan från land är större för miljögifter jämfört med näringsämnen. Många historiska föroreningar ligger lagrade i sedimenten som så kallade ”hotspots”, t ex vid Beckholmen. En enkel sammanställning över storleksordningar av källor till miljögifter i Strömmen och Lilla Värtans sediment har gjorts. Denna tyder på att spridning via reningsverk och dagvatten förklarar en stor del av mängderna av koppar, zink och kadmium i ytligt sediment, medan mängderna av PAH (antracen och fenantren) samt bly och TBT tillförs via andra källor, såsom omrörning av gamla förorenade sediment, båtar och hamnar.

Vid sidan om dagvatten är förorenad mark, förorenade sediment och internbelastning från sediment viktiga föroreningskällor att beakta i det fortsatta åtgärdsarbetet för bättre vattenkvalitet. Även sjöfart samt punktkällor, bräddningar från avloppsnät och verksamheter på land och i vatten behöver åtgärdas.

Välj ett vattenområde nedan för att läsa mer om miljötillståndet i respektive del av vattenförekomsten.

Uppdaterad: 2023-12-22
Tema