Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Genomsläpplig beläggning

illustration genomsläpplig beläggning
Illustration: WRS
Tema TEMA.3.11.3

Genom att byta ut asfalterade ytor på parkeringsplatser och gator mot genomsläpplig beläggning kan dagvattnet filtreras ner i marken och renas. Ytor som släpper igenom vatten minskar också risken för översvämningar vid kraftiga regn.

Principen med genomsläpplig beläggning är att byta ut den traditionella asfalten mot ett material som släpper igenom vatten. Det kan vara grus, hålstenar, beläggning med genomsläppliga fogar eller genomsläpplig asfalt. Under den översta beläggningen finns lager av makadam i olika grovlekar som släpper igenom och filtrerar vattnet nedåt. Vattnet kan sedan sippra ner till grundvattnet eller ledas vidare till ledningar ut till en sjö eller vattendrag.

När vattnet rinner igenom beläggningen och underlaget renas det i flera steg genom sedimentation, filtrering och fastläggning.

Eftersom vattnet får möjlighet att rinna ner genom marken över en stor yta minskar genomsläppliga beläggningar också risken för översvämningar vid kraftiga regn. En annan fördel är att ytan upplevs som mjukare och mer trivsam.

Det är viktigt att underhålla och rengöra ytan, så att den inte sätts igen av fint grus och ogräs. Genomsläppligheten kan efter hand minska så att ytan behöver bytas ut.

Åtgärdskarta

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet i Stockholm. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och försenade åtgärder i rött.