Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Översilningsyta

Översilningsyta
Illustration: WRS
Tema TEMA.3.11.25

En översilningsyta är en lätt sluttande gräsyta dit vatten från vägar och andra hårda ytor leds. Vattnet renas när det sprids över gräsytan och filtrerar ner i jorden.

När vatten får rinna långsamt över en sluttande gräsyta renas det genom att partikelbundna föroreningar fastnar i marken och andra föroreningar tas upp av växterna. Det är uppbyggt som ett svagt sluttande grässlänt utmed en väg eller på en annan plats dit dagvatten leds. Det är viktigt att vattnet fördelas jämnt så att det sprids långsamt över hela ytan. Det vatten som inte tas upp av gräsytan samlas upp i ett dike och leds vidare, till exempel till dagvattennätet.

En väl utformad översilningsyta kan rena partikelbundna föroreningar, som sedimenterar och fastnar på gräsytan. Växtlighet och mikroorganismer i jorden bidrar också till reningen.

Översilningsytor bidrar till grönska i staden och kan med fördel vara en del av en park eller grönyta. De bidrar också till naturlig grundvattenbildning.

Översilningsytor behöver underhållas med gräsklippning och renhållning. Genomsläppligheten kan efter hand minska så att ytan behöver luckras upp eller bytas ut.

Åtgärdskarta

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet i Stockholm. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och försenade åtgärder i rött.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

0

Pågående
Dike och torrdammar i Spångadalen

Pågående

Åtgärder

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

1

Pågående
Dagvattendamm vid Pumphusvägen

Pågående

Åtgärder

Solna stad