Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Funktionella kantzoner

Åtgärdstyp TEMA.3.11.27

Gränsen mellan mark och ett vattendrag kallas för kantzon. Kantzonen är viktig för hur vattendraget mår och kan utformas så att det blir särskilt gynnsamt för livet i vattendraget - så kallade funktionella kantzoner.

Hur kantzonen utmed ett vattendrag är utformad påverkar till exempel erosion, vattnets temperatur och pH-värde samt hur mycket föroreningar som rinner ut i vattnet - faktorer som har betydelse för hur växter och djur i och omkring vattendraget mår.

En kantzon kallas funktionell om den bidrar till en bra livsmiljö. Man kan dela upp kantzonens funktioner för vattendraget i fyra olika delar: energikälla, livsmiljö, klimatanläggning och reningsverk.

Energikälla - Vegetation i kantzonen som träd och buskar tappar blad och grenar i vattnet och blir näring åt organismer i vattendraget. Dessutom faller det ner insekter i vattendraget som blir näring åt fiskar.

Livsmiljö - Kantzonernas växtlighet bidrar till biologisk mångfald med både växter och djur. Döda träddelar som faller ner i vattnet skapar en bra miljö för en del vattendjur.

Reningsverk - Mark och växter filtrerar och renar vattnet från bland annat tungmetaller, och näringsämnen innan det rinner ut i vattendraget. Rötterna från träd och buskar stabiliserar marken i kantzonen vilket motverkar erosion.

Klimatanläggning - Träd och buskar hjälper till att skugga vattnet, så att temperaturen sänks och jämnas ut. Detta förhindrar även igenväxning av botten.

Åtgärdskarta

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet i Stockholm. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och försenade åtgärder i rött.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

0

Förslag till åtgärd
Parkstråk med funktionella kantzoner i Nälsta

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholms stad

Åtgärder

1

Förslag till åtgärd
Funktionell kantzon uppströms Solvalla

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Bromma stadsdelsförvaltning, Solvalla Travsällskap

Uppdaterad: 2021-04-13