Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fysiska livsmiljöer

Tema TEMA.3.11.27

Mänsklig påverkan på den fysiska livsmiljön i vattenområden kan ha effekter på fiskbestånden, vattenvegetationen och bottenfaunan. Påverkan utgörs exempelvis av utfyllda grundområden, anlagda kajer och vandringshinder i vattendrag.

Den fysiska livsmiljön för vattenlevande organismer sammanfattas i begreppet hydromorfologi, som innefattar såväl flöden som utseende, form och funktion hos ekosystemet.

På flera platser är det tekniskt omöjligt eller ekonomiskt orimligt att återställa den påverkan som en flerhundraåriga stad utgör. Huvudsyftet med de föreslagna åtgärderna i utredningarna är därför inte att återställa till ett opåverkat tillstånd utan snarare att förbättra livsmiljöerna så långt det är möjligt samtidigt som staden växer och utvecklas. Med hjälp av både naturliga och tekniska innovativa lösningar går det att göra mycket för att förbättra livsmiljöerna och förutsättningarna för fisk och annan fauna.

Åtgärdskarta

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet i Stockholm. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och försenade åtgärder i rött.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

0

Förslag till åtgärd
Funktionell kantzon nedströms Spångavägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Ej beslutat

Åtgärder

1

Förslag till åtgärd
Funktionell kantzon uppströms Solvalla

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Bromma stadsdelsförvaltning, Järva stadsdelsförvaltning, Solvalla Travsällskap

Åtgärder

2

Förslag till åtgärd
Grundområde Rålambshovsparken

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Idrottsförvaltningen

Åtgärder

3

Förslag till åtgärd
Våtmark Fredhällsparken

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Restaurering av utdikad bäck, Smalängen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Åtgärder i Orhemsbäcken

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Bevarande av träd och död ved

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Bromma stadsdelsförvaltning

Åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Förbättrade bottenstrukturer och strandägaråtgärder

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Artificiellt rev

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Åtgärder

9

Förslag till åtgärd
Fiskvandring Trekanten-Riddarfjärden

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Idrottsförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

10

Förslag till åtgärd
Utreda möjligheten att flytta bryggor

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Åtgärder

11

Planerad
Upprätta ett limniskt reservat för Lillsjön

Planerad

Åtgärder

Miljöförvaltningen

Åtgärder

12

Förslag till åtgärd
Svämplan och dammar

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Idrottsförvaltningen

Åtgärder

13

Förslag till åtgärd
Skapa variation i strandlinjen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Åtgärder

14

Förslag till åtgärd
Skapa grundområden

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Idrottsförvaltningen

Åtgärder

15

Förslag till åtgärd
Öka andelen naturliga substrat

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Ej beslutat

Åtgärder

16

Förslag till åtgärd
Rensa igenväxande grundområden på Årsta holmar

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Södermalms stadsdelsförvaltning

Åtgärder

17

Förslag till åtgärd
Tillföra stränder död ved

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Södermalms stadsdelsförvaltning