Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Minska påverkan från spillvatten

Foto: Johan Gustafsson
Foto: Johan Gustafsson
Tema TEMA.3.11.28

Bräddning av spillvatten beror på överbelastning i avloppsledningssystemet eller på tekniska fel. Det långsiktiga målet bör vara att inga bräddningar av spillvatten ska kunna ske till sjöar och vattendrag.

Bräddning medför ökad näringstillförsel och förhöjda bakterietal, vilket är negativt för t.ex badvattenkvaliteten.

Där bakterier upptäcks vid provtagningar i sjöar och vattendrag kan det tyda på att spillvatten (vatten från t ex toaletter, kök och badrum) rinner ut i sjön genom felkopplade ledningar. Då behöver källan till felkopplingen spåras. För att hitta felen kan man filma ledningarna eller färga avloppsvattnet i misstänkta fastigheter för att se vart vattnet tar vägen. Det är fastighetsägarens ansvar att avloppsledningarna är rätt kopplade och att åtgärda eventuella fel.

Då bräddmängder är kopplade till regn, är ett alternativ är att anlägga utjämningsmagasin, där spillvatten kan magasineras innan avledning till avloppsreningsverk.

Åtgärdskarta

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet i Stockholm. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och försenade åtgärder i rött.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Drift och underhåll

0

Förslag till åtgärd
Utreda och åtgärda felkopplade avloppsledningar

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

1

Genomförs kontinuerligt
Spårning av felkopplingar i ledningsnätet

Genomförs kontinuerligt

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

2

Förslag till åtgärd
Utjämningsmagasin vid Herrängen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

3

Pågående
Minskning av bräddningen till Långsjön

Pågående

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

4

Genomförs kontinuerligt
Undersökning av spillvattenläckage via dagvatten

Genomförs kontinuerligt

Drift och underhåll

Haninge kommun, Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms stad, Tyresö kommun

Åtgärder

5

Genomförs kontinuerligt
Minska mängden dagvatten i spillvattennätet

Genomförs kontinuerligt

Åtgärder

Haninge kommun, Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms stad, Tyresö kommun

Drift och underhåll

6

Förslag till åtgärd
Undersökning av spillvattenläckage via dagvatten

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

7

Förslag till åtgärd
Minska mängden dagvatten i spillvattennätet

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

8

Genomförs kontinuerligt
Undersöka och åtgärda spillvattenläckage via dagvatten

Genomförs kontinuerligt

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

9

Genomförs kontinuerligt
Undersöka och åtgärda spillvattenläckage via dagvatten

Genomförs kontinuerligt

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

10

Pågående
Minska mängden dagvatten i spillvattennätet

Pågående

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

11

Förslag till åtgärd
Begränsa bräddningar till följd av regn

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

12

Förslag till åtgärd
Begränsa bräddningar vid torrväder

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

13

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Lillsjön

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall