Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fiskar

Simmande abborre
Abborre. Foto: Tony Holm / Azote
Tema TEMA.4.3.2

Stockholms vatten är hem för många olika fiskarter. Till de vanligaste hör abborre, gädda, löja, mört, braxen, björkna, gös, öring, sutare, nors, strömming och gärs. Men ovanligare arter kan också hittas, så som grönlingen i Igelbäcken på Järvafältet. Norrström, som utgör kontakt mellan Mälaren och Östersjön, är ett av landets fiskrikaste vattendrag och nyttjas av ett 30-tal arter, däribland olika laxfiskar.

Tillståndet för Stockholms fiskar

Tillståndet för fiskarna i Stockholms stad varierar mellan olika arter och beror av många olika faktorer. På vissa håll i staden har höga halter av hormonstörande ämnen, tungmetaller, och PFAS/PFOS (fluorerade ämnen) hittats i fisken. Detta påverkar fiskarnas fortplantning och hälsa, och det rekommenderas att vi människor inte äter fiskar från dessa sjöar.

Tillgången på livsmiljöer för reproduktion, lek och generell överlevnad för fisk är i nuläget inte optimal. Många av stadens fiskar är beroende av grunda, vegetationsrika och ostörda områden för lek, uppväxt och skydd. Dessa områden är idag exploaterade i hög grad i form av bland annat hamnar, båtplatser, och strandexploatering. Men lyckligtvis finns det områden som har kvar höga reproduktionsvärden för många av fiskarterna, så som Lillsjön, Årsta holmar, Djurgårdens vassar, kanalen ut mot Isbladsviken, samt grundområden runt Långholmen. Ulvsundasjön är också ett viktigt lekområde, speciellt för gösen som under sin lekperiod vandrar dit för att sedan ta sig tillbaka till sina jaktmarker runt Mälarhöjden, Sätra, och Hässelby.

Stockholms stad jobbar aktivt för att stödja och förbättra livsmöjligheterna för fiskarterna, så som den ovanliga grönlingen. Bland annat genom att sätta ut risvasar för att skapa lek- och uppväxtplatser. Läs gärna mer om vårt arbete bland åtgärderna och länkarna nedan.

Provfiske

Vattendirektivets införande har medfört att fisk utgör en av kvalitetsfaktorerna som ligger till grund för bedömningen av ekologisk status. Målsättningen med fiskövervakningen är att beskriva sjöarnas fiskesamhällen och hur de förändras över tiden samt utifrån provfiskeresultaten göra en bedömning av miljötillståndet i sjöarna och vattendragen.

Miljöförvaltningen provfiskar ett tiotal av stadens sjöar minst vart sjätte år. Sjöarna Flaten, Långsjön och Trekanten provfiskas på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall vartannat eller vart tredje år. Syftet med provfiskena är statusbedömning men också att följa upp genomförda åtgärder, bland annat fällning av fosfor i bottensediment. Även i Ältasjön genomförs regelbundna provfisken men där är den lokala föreningen Ältens Fiskeklubb ansvarig. Regelbundna elfisken genomförs också i Igelbäcken, Bällstaån och Forsån. Samtliga provfiskerapporter återfinns under fliken Dokument nedan.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

0

Förslag till åtgärd
Förstudie om möjliga vandringshinder - Kvarnvikens kvarn

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Miljöförvaltningen

Åtgärder

1

Förslag till åtgärd
Förbättra förutsättningarna för rovfisk

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Idrottsförvaltningen, Nacka kommun, Sportfiskarna

Åtgärder

2

Förslag till åtgärd
Fiskvandring Trekanten-Riddarfjärden

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Idrottsförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

3

Planerad
Upprätta ett limniskt reservat för Lillsjön

Planerad

Åtgärder

Miljöförvaltningen

Åtgärder

4

Pågående
Vegetationsskörd i östra diket

Pågående

Åtgärder

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Åtgärder

5

Pågående
Bevara död ved

Pågående

Åtgärder

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Luftningsaggregat

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Ej beslutat

Åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Fördjupad hydromorfologisk utredning med åtgärdsförslag

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Miljöförvaltningen

Åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Utredning av smal vattenpest

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Huddinge kommun, Stockholms stad

Åtgärder

9

Genomförd
Fördjupad hydromorfologisk utredning

Genomförd

Åtgärder

2021

Miljöförvaltningen

Åtgärder

10

Förslag till åtgärd
Bevarande av träd och död ved

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Bromma stadsdelsförvaltning

Åtgärder

11

Förslag till åtgärd
Skörda vegetation

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Bromma stadsdelsförvaltning

Åtgärder

12

Förslag till åtgärd
Bedömning av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer (LÅP)

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Miljöförvaltningen

Åtgärder

13

Genomförd
Fiskväg vid Ulriksdals slott

Genomförd

Åtgärder

2014

Idrottsförvaltningen, Kungl. Djurgårdens Förvaltning, Länsstyrelsen i Stockholms län, Statens fastighetsverk

Åtgärder

14

Förslag till åtgärd
Fördjupad hydromorfologisk utredning

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Miljöförvaltningen

Åtgärder

15

Genomförd
Fungerande fiskväg i Laduvikens utlopp

Genomförd

Åtgärder

2015

Kungl. Djurgårdens Förvaltning, Sportfiskarna

Åtgärder

16

Genomförd
Igelbäcken - ny bäckfåra vid nya E18-bron

Genomförd

Åtgärder

2013

Trafikverket

Åtgärder

17

Genomförd
Igelbäcken - restaurering i Solna

Genomförd

Åtgärder

2011

Solna stad

Åtgärder

18

Genomförd
Igelbäcken - restaurering vid Eggeby

Genomförd

Åtgärder

2011

Trafikkontoret

Åtgärder

19

Genomförd
Igelbäcken - restaurering vid Kymlinge

Genomförd

Åtgärder

2007

Solna stad, Sundbybergs stad

Åtgärder

20

Genomförd
Skötselavtal för fiskväg vid Sickla

Genomförd

Åtgärder

2007

Idrottsförvaltningen

Åtgärder

21

Förslag till åtgärd
Igelbäcken - fortsatta restaureringar

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

22

Genomförs kontinuerligt
Utsättning av havsöring i Sickla kanal

Genomförs kontinuerligt

Åtgärder

Idrottsförvaltningen

Åtgärder

23

Förslag till åtgärd
Förbättrade bottenstrukturer och strandägaråtgärder

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

24

Pågående
Fria vandringsvägar för fisk

Pågående

Åtgärder

Tyresö kommun

Åtgärder

25

Förslag till åtgärd
Utreda möjligheten att flytta bryggor

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Åtgärder

26

Förslag till åtgärd
Rev vid Årstaholmar

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Kontakt
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2024-03-13