Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Igelbäcken

Foto av Igelbäcken vid Ärvinge
Foto: Magnus Sannebro
Vattenområde TEMA.3.3.1

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god

Igelbäcken är ca 10 km lång och rinner från Säbysjön i Järfälla över Järvafältet till Ulriksdals slott vid Edsviken. Bäcken är kulverterad under f.d. Barkarby flygplats. Uppströms Akallavägen kommer det största tillflödet, Djupanbäcken från sjön Djupan. Medelvattenföringen i Igelbäcken är drygt 100 l/s. Flödet kan vara litet under sommaren och dricksvatten tillsätts vid behov av Stockholm Vatten. Maximal vattenföring kan uppgå till ca 1000 l/s. Vid höga flöden har erosion inträffat vid Ärvinge.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Igelbäckens miljötillstånd

Vattnet i Säbysjön är näringsrikt med framförallt höga fosforhalter. Fosforhalterna i Igelbäcken minskar längre nedströms medan kvävehalterna ökar. Kvävehalten visar en tydligt ökande trend de senaste tio åren. Vattnet är välbuffrat, pH-värdet är 7,0-7,9.

Metallhalterna är låga till måttliga, kopparhalten har varit hög i något enstaka prov från övre delen av bäcken. Halterna av de flesta metaller är relativt oförändrad de senaste tio åren, förutom nickel som minskat kraftigt. Orsaken till att kadmiumhalterna först ökat för att därefter minska kraftigt är inte känd.

Resultaten från det kontinuerliga elfisket i Igelbäcken av främst grönling visar att tillgången är god. Vissa lokaler har mycket hög individtäthet, liksom förekomst av årsungar. I de två lokaler som provfiskas i Stockholms stad, Hästa och Eggeby, är trenden vikande. Genomförda restaureringsinsatser vid Eggeby 2010-11 har ännu inte visat några positiva resultat på grönlingbeståndet. Senaste provfisket visade också på en riklig tillgång av signalkräftor vid Eggeby.

En inventering av kiselalger 2012 i Igelbäcken gav resultatet "God status" för lokalen vid Eggeby, vilket utgör underlag för klassning av ekologisk status. Artsammansättningen dominerades av mer eller mindre näringskrävande arter.

2012 togs bottenfaunaprover, en annan viktig indikator på ekologisk status, vid Ulriksdal och 2013 provtogs flera punkter längs bäcken. För provpunkten Eggeby i Stockholms stad blev resultatet 2013 bra med "hög status" både avseende näringspåverkan och ekologisk kvalitet samt "nära neutralt" avseende surhet.