Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken

Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.3.3.8.1

För att nå miljökvalitetsnormerna för vatten har ett lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken tagits fram. Det politiska beslutet för programmet fattades i december 2022.

Åtgärdsprogrammet består av två delar, en del med fakta och åtgärdsbehov som omfattar hela Igelbäckens avrinningsområde, och en genomförandeplan för Stockholms stad. De berörda kommunerna Järfälla, Stockholm, Solna Sundbyberg och Sollentuna tar fram egna genomförandeplaner eller motsvarande.

I faktadelen beskrivs miljötillståndet, vilka förbättringsbehov som finns samt potentiella källor som påverkar Igelbäcken. I genomförandeplanen listas åtgärdsförslag inom Stockholms stad som ska bidra till att förbättra vattenkvaliteten och förstärka de akvatiska livsmiljöerna i Igelbäcken.

Målgrupp är kommunala nämnder och bolag samt andra aktörer som har ansvar för att genomföra åtgärderna som föreslås i programmet. Främst är det de tekniska nämnderna, involverade stadsdelsnämnder och Stockholm Vatten och Avfall som är berörda.