Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder Igelbäcken

Tema TEMA.3.3.8.3

Här redovisas de åtgärder som tagits fram inom ramarna för stadens arbete för biologisk mångfald, samt miljöförvaltningens åtgärdsförslag för att Igelbäcken ska nå en god ytvattenstatus.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Förslag till åtgärd
Plantering av starr för upptag av PFAS

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Miljöförvaltningen, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

1

Förslag till åtgärd
Livsmiljöer för grönlingen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Idrottsförvaltningen, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

2

Genomförd
Hansta - nya småvatten kring Stordiket

Genomförd

Fysiska åtgärder

2022

Miljöförvaltningen, Trafikverket

Fysiska åtgärder

3

Genomförd
Ärvinge Groddamm

Genomförd

Fysiska åtgärder

2021

Fysiska åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Dämning nedströms Djupan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fastighetskontoret, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Dagvattenavledning till Igelbäcken från idrottsanläggning

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fastighetskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Dagvattenhantering, lekplatsen Trudelutten

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Järva stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm i närheten av Kista

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Skapa våtmark

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Ej beslutat

Fysiska åtgärder

9

Planerad
Anlägga våtmark

Planerad

Fysiska åtgärder

2023

Solna stad

Tillsynsåtgärder

10

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av länshållningsvatten

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

11

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av närliggande verksamheter

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Drift och underhåll

12

Genomförs kontinuerligt
Dricksvattentillsättning till Igelbäcken

Genomförs kontinuerligt

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

13

Genomförd
Informationsskyltar vid mindre dammar

Genomförd

Drift och underhåll

2023

Trafikkontoret

Drift och underhåll

14

Förslag till åtgärd
Plantering av träd och skuggande växter

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Trafikkontoret

Drift och underhåll

15

Förslag till åtgärd
Riva bäverdämmen

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Trafikkontoret

Drift och underhåll

16

Genomförs kontinuerligt
Bekämpning av platskrävande växter nära vattenmiljöer

Genomförs kontinuerligt

Drift och underhåll

Kyrkogårdsförvaltningen, Trafikkontoret

Drift och underhåll

17

Förslag till åtgärd
Garantiskötsel av nyplanterade träd

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Trafikkontoret

Drift och underhåll

18

Förslag till åtgärd
Drift och skötsel av reningsanläggning vid begravningsplats

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Kyrkogårdsförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Drift och underhåll

19

Planerad
Trädplantering

Planerad

Drift och underhåll

2023

Solna stad

Fysiska åtgärder

20

Pågående
Återmeandring i höjd med Granby gård

Pågående

Fysiska åtgärder

Trafikverket

Fysiska åtgärder

21

Förslag till åtgärd
Översyn av partiella vandringshinder

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Trafikkontoret, Trafikverket

Fysiska åtgärder

22

Förslag till åtgärd
Meandring uppströms Kymlingelänken

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

23

Förslag till åtgärd
Bygga bort vandringshinder

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Solna stad

Fysiska åtgärder

24

Förslag till åtgärd
Ökat bottensubstrat

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Solna stad

Utredning

25

Pågående
Förvaltningsplan för bäver

Pågående

Utredning

Solna stad, Trafikkontoret

Utredning

26

Pågående
Utred och åtgärda vattenbortfall vid Akallalänken

Pågående

Utredning

Stockholm Vatten och Avfall

Utredning

27

Förslag till åtgärd
Utred möjligheter till tätning av Järva dagvattentunnel

Förslag till åtgärd

Utredning

Stockholm Vatten och Avfall

Utredning

28

Förslag till åtgärd
Utred miljögiftläckage från Granholmstoppen

Förslag till åtgärd

Utredning

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

29

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av högtrafikerade vägar och parkeringar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

30

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av skötseln av befintliga dagvattenanläggningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

31

Förslag till åtgärd
Tillsyn av potentiellt förorenade områden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

32

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn egenkontroll av VA-ledningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Drift och underhåll

33

Pågående
Gatudrift

Pågående

Drift och underhåll

Trafikkontoret

Drift och underhåll

34

Förslag till åtgärd
Parkskötsel

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Miljöförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Drift och underhåll

35

Förslag till åtgärd
Materialval

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Fastighetskontoret, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Åtgärder

36

Förslag till åtgärd
Minska bräddningar av spillvatten

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

37

Pågående
Felkopplingar och spillvattenläckage

Pågående

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

38

Förslag till åtgärd
Lokalt omhändertagande av dagvatten från allmänna ytor

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Fastighetskontoret, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret