Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fler sjöar ska bli friskare - nya åtgärdsplaner beslutade

Judarn
Judarn. Foto: Johan Pontén
Artikel TEMA.3.6

På miljö- och hälsoskyddsnämndens möte den 22 februari antogs lokala åtgärdsprogram för Brunnsviken och Judarn. Därmed har nu nio av Stockholms sjöar specifika åtgärdsprogram med syftet att säkerställa att sjöarna når det som enligt EU:s vattendirektiv kallas god ekologisk och kemisk status.

Att våra sjöar och vattendrag är rena och friska är viktigt, både för alla stockholmare som älskar att vistas vid och i vattnet, men även för djurlivet och den biologiska mångfalden.
Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd

Genom att varje enskild sjö får en specifik plan med tydliga åtgärder skapar vi långsiktiga förutsättningar för friska vatten. Staden har samarbetat med grannkommunerna för att ta fram planer för de sjöar och vattendrag som vi förvaltar gemensamt.

Sveriges kommuner har ett stort ansvar för att Sveriges vatten ska uppnå EU:s miljökvalitetsnormer, och Stockholm har målet att alla stadens 21 sjöar och vattendrag ska uppnå miljökvalitetsnormerna. Stockholms stad avsätter mer än 40 miljoner kronor per år för det arbetet. Målet är friskare sjöar, som har ett rikt djur- och växtliv under ytan och samtidigt är fria från kemikalier som kan påverka sjöns ekosystem och människors hälsa negativt.

Åtgärdsprogrammen för respektive sjö består av två delar, en del med fakta och åtgärdsbehov och en genomförandeplan. I genomförandeplanen listas vilka åtgärder som behövs för att den specifika sjön ska få god vattenstatus. Exempel på åtgärder är fosforfällning och anläggande av dagvattendammar.

Uppdaterad: 2022-06-16