Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nonyl- och oktylfenol

Tema TEMA.6.10

Nonylfenol sprids framförallt från textilier. Den viktigaste källan för oktylfenol till Stockholms miljö är slitage från bildäck.

Nonylfenol hittas i Stockholms sediment där halten generellt är högre i sjöar än i centrala Stockholm. Nonylfenol övervakas i slam och minskade tidigare kraftigt, men ligger sedan 1999 på en låg men stabil nivå. Viktiga källor är tvätt av textilier och industriell och institutionell rengöring. Nonylfenol kan också urlakas ur betong. Oktylfenol har endast mätts en kort tid i slam. Den viktigaste källan för oktylfenol till Stockholms miljö är slitage från bildäck, och möjligen tvätt av textilier.

Nonyl- och oktylfenol är giftiga och kan skada reproduktionen hos vattenlevande organismer. Det finns även misstanke om att de är hormonstörande för människor.

Nonyl- och oktylfenol bildas som nedbrytningsprodukt av nonyl- och oktylfenoletoxilater, som används främst vid olika typer av rengöring. Användningen av ämnen som kan bilda oktyl- och nonylfenol är utbredd. Avloppsvatten från de kommunala reningsverken är den dominerande spridningsvägen för utsläpp av nonylfenol och nonylfenoletoxilater (som bryts ner till nonylfenol) till Stockholms miljö.