Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Högfluorerade ämnen

Tema TEMA.6.8

Högfluorerade ämnen är en grupp ämnen som används bland annat som impregnering av kläder, skor och möbler samt i släckskum. Många av dem är extremt svårnedbrytbara.

Kemikaliecentrum om högfluorerade ämnen. Film från webbutbildning om kemikaliesmart förskola.

Det finns få mätdata på perfluorerade ämnen från Stockholm, men både PFOS och PFOA förekommer i sediment, ytvatten och grundvatten. Halten PFOS i Stockholms fisk är kraftigt förhöjd. Mätningar finns sedan några år i slam men någon trend kan ännu inte utläsas. Det är oklart vilken källa som dominerar utsläpp av perfluorerade ämnen i Stockholm. De kan läcka från förorenad mark (som flygplatser och brandövningsplatser), eller från produkter som är impregnerade med perfluorerade ämnen.

Perfluorerade ämnen är reproduktionsstörande för både människor och djur. De är också mycket svårnedbrytbara.

De används bland annat som impregnering mot vatten och smuts i kläder, skor och möbler, och har också använts i släckskum. Släckskummet som ofta använts vid flygplatser och brandövningsplatser har ansamlats i marken varifrån det kan läcka ut.

PFOS är ett ämne inom gruppen perfluorerade ämnen som är det som oftast hittas i miljön i högst halter. Från och med 2008 är det förbjudet att använda PFOS och ämnen som kan brytas ned till PFOS i kemiska produkter och varor. I Stockholms stad finns mätningar på PFOS från rötslam, och enstaka mätningar från ytvatten, sediment och grundvatten.

Indikatorer

PFOS i ytvatten

IndikatorTEMA.6.8.2

PFOS i fisk

IndikatorTEMA.6.8.3

PFOS i abborre, halt i muskel