Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PCB

PCB-sanering
Sanering av PCB-haltig fogmassa. Foto: Barbro Olander
Tema TEMA.6.6

Trots att all PCB-användning är förbjuden sedan 1970-talet är halterna i fisk och sediment fortfarande höga.

Flera vattenområden i Stockholm visar en minskning av halten PCB i sediment. Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag saknas, men jämfört med bedömningsgrunder för kust och hav ligger dock halterna i centrala Stockholms sediment fortfarande på mycket hög halt. Halten PCB i Stockholms fisk är också kraftigt förhöjd. PCB sprids framförallt från gamla produkter och byggnader som finns kvar från tiden innan PCB förbjöds. PCB sprids också från gamla markföroreningar.

Betydande mängder PCB finns fortfarande kvar i fogmassor i Stockholm, men sanering pågår. Sanering kan ibland leda till tillfälliga utsläpp till miljön, det kan ses i reningsverkens rötslam som tillfälliga toppar i en annars minskande trend.

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp långlivade och bioackumulerande miljögifter som är reproduktionsstörande, cancerogena och påverkar immunförsvaret.

Indikatorer

PCB i fisk

IndikatorTEMA.6.6.5

PCB6 i abborre, lipdnormaliserad halt i muskel