Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Koppar

Tema TEMA.6.1

De dominerande källorna till koppar i Stockholms miljö är biltrafik och byggnadsmaterial som når stadens vattenmiljöer genom utsläpp av dag- och avloppsvatten.

De dominerande källorna till koppar i Stockholms miljö är biltrafik och byggnadsmaterial som når stadens vattenmiljöer genom utsläpp av dag- och avloppsvatten. Kopparhalten i rötslam har ökat de senaste åren, medan kopparhalten i väggmossa har minskat vilket kan tolkas som att långväga transport minskat i betydelse. Halten koppar ligger på höga till mycket höga halter i sedimenten enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag.

Koppar är en livsnödvändig metall som ingår i flera enzymer, men som i höga halter blir giftig. Redan vid måttligt förhöjda halter kan koppar ge upphov till skadliga effekter på mark- och vattenorganismer.

Indikatorer

Koppar i ytvatten - biotillgänglig halt

IndikatorTEMA.6.1.9

Koppar i ytvatten - årsmedel biotillgänglig halt

Koppar i ytvatten - filtrerad halt

IndikatorTEMA.6.1.7

Koppar i ytvatten - årsmedel filtrerad halt

Koppar i sediment

IndikatorTEMA.6.1.4

Kopparhalt i ytsediment