Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tennorganiska föreningar

Småbåtshamn i Mälaren
Tennorganiska föreningar har tidigare använts i båtbottenfärg.
Tema TEMA.6.7

Tributyltenn (TBT) har tidigare använts i båtbottenfärger men är nu förbjudet. Halterna i sediment är kraftigt förhöjda, särskilt vid båtuppläggningsplatser.

Tennorganiska föreningar är giftiga för vattenlevande djur och andra organismer. En vanlig tennorganisk förening är tributyltenn (TBT). TBT är nu förbjudet eftersom det har hormonstörande egenskaper även i halter som knappt är mätbara. TBT påverkar därför både människor och djurlivet i vattenmiljön, exempelvis kan det orsaka att snäckor blir tvåkönade och inte kan fortplanta sig.

Tennorganiska föreningar används för att bekämpa olika typer av djur, växt eller mikroorganism. Tennorganiska föreningar har därför tidigare använts flitigt som båtbottenfärg. Tennorganiska föreningar har också använts vid impregnering av trä och som stabilisatorer och biocider i plastmaterial. De kan också förekomma i tätningsmedel, lim, fogmassor och lacker och har tidigare använts som tillsats i cement.

Det finns få mätdata på tennorganiska föreningar från Stockholm, men ämnet förekommer i sediment och vatten. Sedan 2003 är användningen av tennorganiska föreningar förbjuden men de tillförs fortfarande till vattenmiljön i anslutning till båtklubbar och marinor, eftersom det finns båtar som är målade med de gamla färgerna.

Indikatorer

TBT i sediment

IndikatorTEMA.6.7.1

Tributyltenn (TBT) i ytsediment, TOC-normaliserade halter