Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tennorganiska föreningar

Tema TEMA.6.7

Tributyltenn (TBT) har tidigare använts i båtbottenfärger men är nu förbjudet. Halterna i sediment är kraftigt förhöjda, särskilt vid båtuppläggningsplatser.

Det finns få mätdata på tennorganiska föreningar från Stockholm, men ämnet förekommer i sediment och i förhöjda halter i vatten. Mätningar i slam har pågått för kort tid för att någon trend ska kunna utläsas. Det är oklart vilken källa som är den dominerande i Stockholms miljö.

Tennorganiska föreningar är giftiga för vattenlevande och andra organismer. De förekommer i bekämpningsmedel där ämnena används för att bekämpa någon typ av djur, växt eller mikroorganism.

En vanlig tennorganisk förening är tributyltenn (TBT). TBT kan bland annat orsaka att snäckor blir tvåkönade och inte kan fortplanta sig.

Tennorganiska föreningar har tidigare använts flitigt som båtbottenfärg. Sedan 2003 är denna användning helt förbjuden men tennorganiska föreningar tillförs fortfarande till vattenmiljön i anslutning till båtklubbar och marinor. Tennorganiska föreningar har också använts vid impregnering av trä och används som stabilisatorer i plast. De kan också förekomma i tätningsmedel, lim, fogmassor och lacker och har tidigare använts som tillsats i cement.

Indikatorer

TBT i sediment

IndikatorTEMA.6.7.1

Tributyltenn (TBT) i ytsediment